Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Odpady

Zber komunálneho odpadu

Zber odpadu v roku 2017

Vývoz KO v roku 2017 v meste Leopoldov je každý nepárny týždeň.
 

Streda vývoz KO z ulíc:

Emila Skákalu
M.R. Štefánika
Hollého
Hurbanova
Dlhá
Gucmanova
Záhradnícka
Piešťanská cesta
Hviezdoslavova
Kukučínova
I. Krasku
J. Kráľa
Jilemnického
Rázusova
Šulekovská cesta


Štvrtok vývoz KO z ulíc:

Emila Pavloviča a Jána Simonidesa (NOVOPOLD)
Bernoláková
Hlohovská cesta
Nám sv. Ignáca
Kukučínova
Strečanského
Nádražná
J. Murgaša
Gojdičova
Sládkovičova
Holubyho
Moyzesova
Štúrova
ŽSR
Trnavská cesta
1. mája

Zberný dvor Mesta Leopoldov
Otváracie hodiny:
Pondelok: -
Utorok: 12.00 - 17.00
Streda: 12.00 - 17.00
Štvrtok: 12.00 - 17.00
Piatok: 12.00 - 17.00
Sobota: 8.00 - 12.00
Nedeľa: -


 

Separovanie a zber papiera

Termín odvozu zberového papiera v meste Leopoldov v prvom polroku 2017

Január

6.1 piatok

Február 

17.2 piatok

Marec

31.3 piatok

Apríl

---

Máj

12.5 piatok

Jún

23.6 piatok

Plastová nádoba (slúži len na zber papiera)

Zberá sa:      

Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy , adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky

Nezberá sa :

pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami

 

Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a ostatné plasty sa budú zberať osobitne do vreca.

 

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Informácie:

Mesto Leopoldov, tel. č.: 033/7342207

Marius Pedersen, a.s.,Piešťany, Valová 44

tel.: 033/7741954

www.separujodpad.sk


 

 

Separovanie a zber PET fliaš a plastov

Termín odvozu PET fliaš a ostatných plastov v meste Leopoldov v prvom polroku 2017

Január 5.1 - štvrtok
Február 2.2 - štvrtok
Marec 2.-30.3 - štvrtok
Apríl 27.4 - štvrtok
Máj 25.5 - štvrtok
Jún 22.6 - štvrtok
Júl 20.7 - štvrtok

Vrecia (slúžia na zber PET fliaš a ostatných plastov)

 

Zberá sa:      

PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave.

Ostatné plasty: (sáčiky, igelitky, kelímky, vypláchnuté plastové fľaše od kozmetiky a potravín)

PP, HDPE, PVC, LDPE                            

Nezberá sa:  

Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné)

 

I. okruh: Nám. sv. Ignáca, Gucmanova, Záhradnícka, Jilemnického, Hollého, Kukučínova, J. Kráľa, I. Krasku, Hviezdoslavova, Dlhá, Piešťanská, Strečanského

 

II. okruh: Hlohovská cesta, Rázusova, Bernolákova, Hurbanova, M. R. Štefánika, 1. mája, Gojdičova, Štúrova, Murgašova, Sládkovičova, Moyzesova, Nádražná, Holubyho, Emila Pauloviča

 

Prosíme Vás, aby ste vrecia zaväzovali, uľahčíte nám manipuláciu.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

 

Informácie:

Mesto Leopoldov, tel. č.: 033/7342207

www.separujodpad.sk

 


 
Kalendár vývozu plastov

 

Separovanie a zber kompozitných obalov - tetrapakov

Termín odvozu kompozitných obalov

Kompozitné obaly (tetrapaky)  - vrecia, 1100 l

Január ---
Február 8.2 streda
Marec ---
Apríl 5.4 streda
Máj 3.- 31.5 streda
Jún 28.6 streda
Júl 26.7 streda

 

Vrecia (slúži na zber kompozitných obalov - tetrapakov) 
                                                                                                             
                                                                                       
Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP
                 Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť
                                  
Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Informácie: Mesto Leopoldov, tel. č.: 033/734220
                   Piešťany, Valová 44, tel.: 033/ 774 19 54

 

 


 
Kalendár vývozu tetrapakov

 

Zberný dvor

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZBERNÉHO DVORA MESTA LEOPOLDOV

 

Prevádzkovateľ:   Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, Leopoldov

Tel. č.: 033/7342207, 7342388

Adresa prevádzky:    Holubyho ul., Leopoldov

Zodpovedný pracovník: Milan Bílik

 

Prevádzková doba:  

 

Pondelok:        Z A T V O R E NÉ

Utorok:            12.00 hod. – 17.00 hod.

Streda:            12.00 hod. – 17.00 hod.

Štvrtok:            12.00 hod. – 17.00 hod.

Piatok:             12.00 hod. – 17.00 hod.

Sobota:            08.00 hod. – 12.00 hod.

 

 

V areáli prevádzky zberného dvora Leopoldov, na uvedenej adrese, sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery a spevnená plocha, kde môžu občania mesta Leopoldov bezplatne uložiť nasledujúce zložky z komunálneho odpadu neznečistené škodlivinami a kom. odpad:

 

sklo
biologicky rozložiteľný odpad
objemný (nadrozmerný) komunálny odpad – t. j. kom. odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer uložiť do štandardných nádob, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné štandardnými nádobami vyviesť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu
drobný stavebný odpad – 1 m³ domácnosť/rok
zmesový komunálny odpad
šatstvo

 

 

Podmienky prijatia odpadu v zbernom dvore:

 

  • odpad musí byť vytriedený
  • odpad môže odovzdať len osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v Leopoldove
  • odpad musí pochádzať z činnosti fyzickej osoby nie podnikateľa
  • občan je povinný riadiť sa pokynmi povereného pracovníka v zbernom    dvore

 

Odpad môže priviesť do zberného dvora občan s trvalým pobytom na území mesta Leopoldov bezplatne.


 

Počasie

dnes je: 20.8.2017

meniny má: Anabela

Vyhľadajte si svoje pozemky.

6. júla 2017 vyšlo tretie tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

2. mája 2017 vyšlo druhé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

27. februára 2017 vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Leopoldov

21. decembra 2016 vyšlo šieste číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

11. novembra 2016 vyšlo piate číslo jubilejného 30. ročníka časopisu

Využite novú funkciu webovej stránky mesta Leopoldov!

webygroup

Úvodná stránka