Oznámenie o uložení zásielky Ľuboš Kováčik

Mesto Leopoldov, v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvataľov SR, v znení neskorších zmien a doplnkov, oznamuje občanovi Ľubošovi Kováčikovi že má na Mestskom úrade v Leopoldove, č. dverí 1. uloženú úradnú zásielku v termíne od 09. 04. 2019 do 24. 4. 2018, ktorú si môže vyzdvihnúť počas úradných hodín.


Späť na Doručovanie písomností