Oznámenie o uložení zásielky_Matejka

Oznámenie o uložení zásielky_Matejka Milan

Mesto Leopoldov, v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvetaľov SR, v znení neskorších zmien a doplnkov, oznamuje občanovi:

Meno a priezvisko: Milan Matejka

Trvalý pobyt: Leopoldov, bez ulice,

že má na Mestskom úrade v Leopoldove, č. dverí 1. uloženú úradnú zásielku v termíne od 03.02. 2020 do 19.02. 2020, ktorú si môže vyzdvihnúť počas úradných hodín.


Späť na Doručovanie písomností