Verejná vyhláška_Oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s konaním o povolenie na osobitné užívanie vôd a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stavebník: Michal Macho, Jilemnického 3/459, 920 42 Červeník

Príloha na stiahnutieSpäť na Verejné vyhlášky