Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe 

Priemyselná budova (popis stavby: Budova) so súpisným číslom 1070, na parcele registra „C", parcelné číslo 2463, 


Späť na Všeobecná úradná tabuľa