Oznámenie_výroba bioetanolu

Mesto Leopoldov v súlade s § 25 ods. 2 písm. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov o z n a m u j e, že mu bolo doručené právoplatné integrované povolenie pre prevádzku „Výroba bioetanolu z celulózovej biomasy – 2G“ prevádzkovateľa – ENVIRAL, a. s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233. Do integrovaného povolenia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Leopoldove – na oddelení životného prostredia počas úradných hodín, na webovom sídle www.leopoldov.sk alebo na úradnej tabuli do 60 dní od zverejnenia.

Príloha na stiahnutie_oznámenie

Príloha na stiahnutie_rozhodnutie


Späť na Všeobecná úradná tabuľa