Prevádzka odpadového hospodárstva Leopoldov

Mesto Leopoldov v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že mu bol doručený zámer „Prevádzka odpadového hospodárstva Leopoldov“

Navrhovateľ: CHRENeko s.r.o., Sládkovičova 67, 920 47 Leopoldov

Do zámeru možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Leopoldove – na oddelení životného prostredia, počas úradných hodín do 19.07.2019. Zámer je možné nájsť na webovom sídle Mesta Leopoldov www.leopoldov.sk, ďalej na stránke Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prevadzka-odpadoveho-hospodarstva-leopoldov V zmysle § 23 ods. 4 zákona verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k zámeru najneskôr do 21 dní od zverejnenia oznámenia na Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, jarmočná 3, 920 01 Hlohovec.


Späť na Všeobecná úradná tabuľa