Spôsob prevodu vlastníctva majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Leopoldov zverejňuje

spôsob prevodu vlastníctva majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

parcela KN-C číslo 1640/15 – zastavaná plocha vo výmere 99 m2, ktorá vznikla odčlenením geometrickým plánom číslo G1 215/2018 zo dňa 25.5.2018 od pôvodných parciel KN-E číslo 482/101 – orná pôda, 483/105 – ostatná plocha, 483/107 – ostatná plocha a 484/5 – zastavaná plocha Františkovi Svetlíkovi a Zuzane Svetlíkovej, trvale bytom Moyzesova 1025/47, Leopoldov.


Späť na Všeobecná úradná tabuľa