Upovedomenie o začatí konania/695

 Upovedomenie účastníkov konania o začatí konania podľa § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní.

 Príloha na stiahnutie_upovedomenie 


Späť na Všeobecná úradná tabuľa