Upovedomenie účastníkov konania o začatí konania vo veci návrhu na výrub

Navrhovateľ: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

Parc. č.: 499, register „C“ , ostatná plocha v k.ú.: Leopoldov, LV 1200

Návrh na výrub: 5ks drevín /pagaštany a javor/ s obvodom kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 179,187,188,190,195cm

Dôvod návrhu: zlý zdravotný stav , ohrozenie návštevníkov Spolkovej záhrady

Pozemok je vo vlastníctve: Mesto Leopoldov


Späť na Všeobecná úradná tabuľa