Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 134/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 134/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)Späť na Všeobecná úradná tabuľa