Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 135/2019

VZN_č.135_2019, ktorým sa zrušujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užívaSpäť na Všeobecná úradná tabuľa