Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej školy

Mesto Leopoldov VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej školy,, Námestie sv. Ignáca 31, 920 41 Leopoldov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou, alebo doručte osobne do podateľne MsÚ Leopoldov, v obálke s označením „Výberové konanie – Základná škola Leopoldov, Námestie sv. Ignáca 31, 920 41 Leopoldov, s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ do 23. apríla 2019 do 14:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia na MsÚ Leopoldov) na adresu:

Mestský úrad Leopoldov Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

 Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle: 033/7910085

 


Späť na Všeobecná úradná tabuľa