Výzva na vykonanie voľby Členov rady školy

Výzva na vykonanie voľby Členov rady školy

Mesto Leopoldov v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súčasne v súlade s § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výzvu na voľby členov Rady školy pri Materskej Škole, Štúrova 419/1, 920 41 Leopoldov.

Rada Školy má 9 Členov v zložení:

dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov materskej školy,

jeden zástupca ostatných zamestnancov materskej školy,

štyria zástupcovia rodičov žiakov materskej školy,

dvaja zástupcovia zriaďovateľa.

Voľby členov rady školy v termíne do 21.02.2020 zabezpečí riaditeľ školy, ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. 


Späť na Všeobecná úradná tabuľa