zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodní hodného osobitného zreteľa - nebytový priestor nachádzajúci sa v 60 bytovom dome na ul. 1. Mája 105 v Leopoldove

Mesto Leopoldov zverejňuje zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodní hodného osobitného zreteľa,

o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Prenájom majetku Mesta Leopoldov mesta - nebytový priestor nachádzajúci sa v 60 bytovom dome na ul. 1. Mája 105 v Leopoldove


Späť na Všeobecná úradná tabuľa