Zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Leopoldov zverejňuje Zámer prenechať do nájmu majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom MZ rozhodne dňa 24.6.2019.

Prenajatie pozemku ležiaceho v mieste prieniku pozemku KN-C parc. č. 1653 a pozemku KN-E parc. č. 253/3 – Umiestnenie technických prostridkov VAR-VYR.


Späť na Všeobecná úradná tabuľa