zámer previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitníého zreteľa - pozemok KN- C pare. č. 1104/2 o výmere 123 m2

Mesto Leopoldov zverejňuje zámer previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitníého zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

Prevod majetku Mesta Leopoldov, a to pozemku KN- C pare. č. 1104/2 o výmere 123 m2


Späť na Všeobecná úradná tabuľa