Zariadenie na zber odpadov – rozšírenie druhov odpadov

Mesto Leopoldov v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o z n a m u j e, že mu bol doručený zámer „Zariadenie na zber odpadov – rozšírenie druhov odpadov“ Navrhovateľ: KOVOMAT Slovakia, s.r.o., Dolný Val 118/61, 010 01 Žilina.


Späť na Všeobecná úradná tabuľa