Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami

Mesto Leopoldov v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že mu bola doručená správa o hodnotení navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie odpadov mobilnými zariadeniami“. Navrhovateľa: HONEST, spol. s r.o., Bratislavská 1887, 911 05 Trenčín IČO: 18 049 842.

Oznámenie

Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie


 Späť na Všeobecná úradná tabuľa