ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výzva

ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a VÝZVA

- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,

- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,

- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.


Späť na Všeobecná úradná tabuľa