Dane a poplatky – UPOZORNENIE

Dane a poplatky – UPOZORNENIE

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností

Upozorňujeme občanov na povinnosť podať daňové priznanie do 31. januára 2022. Podáva ho iba ten daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť, a to vtedy, ak počas roka 2021 nastali zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť: predaj, prechod, prevod nehnuteľností, nadstavby, prístavby budov, kúpa, zmena pozemkov na stavebné pozemky, kolaudácie stavieb, zmena účelu využívania domu, napr. časť rodinného domu sa začala používať na podnikateľské účely a pod. Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností vzniká aj z dôvodu zmeny druhu alebo výmeru pozemku.

Povinnosť podať priznanie k dani za psa

Vznik: Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (pes starší ako 6 mesiacov).

Termín: Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať príslušnému správcovi najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti.

Postup pri podávaní daňového priznania

Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa sa podáva na jednotnom tlačive Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, ktoré si môžete stiahnuť na internetovej stránke mesta alebo vyplniť na stránke Ministerstva financií SR

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať na Mestskom úrade v Leopoldove alebo zaslať poštou.

Žiadame občanov, ktorí si do dnešného dňa neuhradili miestne dane a poplatky za rok 2021 (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za komunálny odpad), aby dlh uhradili.Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.