Fotografická súťaž

Mesto Leopoldov vyhlasuje fotografickú súťaž LEOPOLDOV 21.

Cieľ súťaže

Zvýšiť záujem o Leopoldov, zachytiť prostredníctvom fotografie jeho aktuálnu podobu, prezentovať ju verejnosti a podporiť tak aj záujemcov o fotografovanie nielen v našom meste. Vybrané fotografie budú použité v pripravovanom kalendári mesta Leopoldov na rok 2022 a budú prezentované na webovej a facebookovej stránke mesta. Súťaž je určená pre všetkých nadšencov fotografie, ktorí majú vzťah k nášmu mestu.

 

Kategórie

1.    Príroda v meste Leopoldov.

2.    Budovy, stavby, architektúra v Leopoldove.

 

Fotografie – technické parametre

Do súťaže prijímame farebné alebo čiernobiele digitálne alebo digitalizované fotografie, ktoré súvisia s mestom Leopoldov vo formáte JPG s minimálnou veľkosťou 8 mpx (3 264 x 2 448). Fotografie nemusia byť zrealizované v období trvania súťaže, autori môžu do súťaže prihlásiť aj staršie fotografie, prípadne fotografie z akéhokoľvek ročného obdobia.

 

Termíny

–    Súťaž trvá od 23. 09. 2021 do 23. 10. 2021.

–    Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej a facebookovej stránke mesta Leopoldov a budú zaslané všetkým účastníkom súťaže mailom.

 

Prihlasovanie

Do súťaže sa môže prihlásiť každý bez ohľadu na vek či trvalé bydlisko. Prihlasovanie prebieha formou vyplnenia elektronického formulára.

Maximálny počet súťažných fotografií je 5 v každej kategórii. Jeden autor sa môže prihlásiť aj do obidvoch kategórií.

 

Podmienky

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťažné fotografie použiť a uverejniť na propagáciu mesta a publikovať ich v pripravovanom kalendári na rok 2022 bez nároku na honorár, samozrejme pri zachovaní autorských práv.

 

Ceny

Každý súťažiaci získa kalendár mesta Leopoldov na rok 2022. Obidve kategórie budú ocenené samostatne:

1.    miesto: poukážka na nákup v e-shope Onlinefotka.sk v hodnote 50 eur.

2.    miesto: poukážka na nákup v e-shope Onlinefotka.sk v hodnote 40 eur.

3.    miesto: celoročné predplatné časopisu Foto Video v hodnote 30 eur.

 

Porota

–    maliar a grafik Tomáš Žemla,

–    fotograf a grafik Vojtech Moravčík,

–    primátorka mesta Leopoldov Terézia Kavuliaková.

 

Kontakt

Bližšie informácie: maria.kusa@leopoldov.sk

 

Pravidlá súťaže

1. Vyhlasovateľom a usporiadateľom súťaže je Mesto Leopoldov (www.leopoldov.sk).

2. Termín konania súťaže je od 23. 09. 2021 do 23. 10. 2021.

3. Súťaž je určená pre neorganizovaných, neprofesionálnych, ale aj organizovaných a profesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie.

4. Prihlásiť sa a zaslať súťažné fotografie je možné len prostredníctvom elektronického formulára https://bit.ly/2Xk6np3

5. Do každej kategórie je možné prihlásiť pri splnení podmienok maximálne 5 digitálnych alebo digitalizovaných farebných alebo čiernobielych fotografií. Jeden autor sa môže prihlásiť do oboch súťažných kategórií, ale musí pre každú kategóriu samostatne vyplniť prihlasovací formulár.

6. Do súťaže budú prijaté iba fotografie, ktoré splnia aj technické kritériá: formát JPG, minimálna veľkosť 8 mpx. Do súťaže môže záujemca prihlásiť len fotografie, ktorých autorom je on sám.

7. Pri registrácii na internetovom portáli každý súťažiaci vyplní aj údaje o svojej osobe: meno a priezvisko, adresu, telefonický kontakt, mailovú adresu. Údaje slúžia pre identifikáciu účastníka a uľahčenie komunikácie usporiadateľa s účastníkmi súťaže. Ich zaslaním účastník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. v znení Zákona č. 84/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tejto súťaže usporiadateľovi s cieľom vyhodnotenia súťaže a ďalšieho marketingového spracovania. Ide najmä o súhlas s použitím mena autora a jeho fotografie v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach usporiadateľa.

8. Súťažiaci zaslaním fotografie do súťaže poskytuje usporiadateľovi autorské práva k súťažným fotografiám v rozsahu, ktorý usporiadateľovi umožňuje bez dosahovania priameho alebo nepriameho obchodného prospechu vyhotoviť rozmnoženinu diela, túto vystavovať a uverejňovať za účelom propagácie pri zachovaní autorských práv autora. Ide najmä o zverejnenie fotografií na webovej a facebookovej stránke mesta, ich publikovanie v pripravovanom kalendári, prípadne použitie v rámci tvorby tlačených materiálov, kde bude uvedené meno autora fotografie.

9. Súťažné fotografie vyhodnotí odborná porota. Porota pri hodnotení nepozná mená autorov. Mená autorov budú zverejnené až po vyhodnotení.

10. Rozhodnutie poroty je nenapadnuteľné a právoplatné.

11. Mená súťažiacich, ktorí získali ocenenie, budú zverejnené na webovej stránke www.leopoldov.sk a na facebookovej stránke mesta Leopoldov. Všetci súťažiaci budú informovaní o výsledku hodnotenia mailom.

12. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť fotografie, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo snímky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.

13. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie fotografie, na ktorú súťažiaci nevlastní autorské práva alebo nedisponuje súhlasom osoby zachytenej na fotografii s jej zverejnením, ak je to z dôvodu platnej legislatívy nutné a pod.).

V Leopoldove, 22. 09. 2021    

Výzva – Fotografická súťaž Leopoldov 21


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.