Komunitný plán sociálnych služieb a výsledky dotazníkového prieskumu

Mesto má nový komunitný plán sociálnych služieb

Ako sme už informovali, poslanci mestského zastupiteľstva schválili nový Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 až 2026. Ide o základný programový dokument, ktorý definuje a určuje ciele a smerovanie komunálnej politiky mesta v oblasti sociálnych služieb. Jeho cieľom je vytvoriť efektívny, transparentný, dostupný a kvalitný nástroj na plánovanie, riadenie a poskytovanie sociálnych služieb v jeho územnom obvode, ktorý bude zohľadňovať potreby obyvateľov a možnosti mesta Leopoldov.Dnes vám prinášame najzaujímavejšie informácie z komunitného plánu a výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý sme v súvislosti so sociálnymi službami v meste realizovali.

Informácie o štruktúre, veku a počte obyvateľov

Komunitný plán okrem administratívnych častí, kde sa pojednáva o postupe tvorby tohto dokumentu, informuje aj o zaujímavých údajoch v súvislosti s naším mestom. Prirodzene, plán pracuje aj s počtom obyvateľov, ktorých na konci roka 2020 bolo 3 969 (1970 mužov a 1999 žien). Z hľadiska počtu obyvateľov Leopoldov v posledných rokoch zaznamenáva kolísavý trend. Klesanie počtu obyvateľov nie je až také dramatické, ako by sa mohlo očakávať. Za posledných 10 rokov klesol počet obyvateľov o 102 (pokles o - 2,51 %). Je to spôsobené tým, že počet živonarodených osôb v meste v uplynulej dekáde postupne rástol a prevyšoval počet zomrelých (okrem rokov 2015, 2017 a 2019). Horšie ukazovatele mesto zaznamenalo v rámci prirodzenej mobility obyvateľov, keďže v poslednej dekáde bol počet odsťahovaných ľudí vyšší ako počet tých, ktorí sa do Leopoldova prisťahovali. Z hľadiska vekového zloženia obyvateľov je v meste 69 % občanov v produktívnom veku (15 – 65 rokov), 14 % v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) a 18 % v poproduktívnom veku ( nad 65 rokov).

Aké sociálne služby poskytuje mesto Leopoldov?

Mesto Leopoldov poskytuje v rámci sociálnych služieb opatrovateľskú službu v domácnosti, ktorá je určená pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, občanov s nepriaznivým
zdravotným stavom alebo pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Využívanie tejto možnosti má v ostatných rokoch mierne stúpajúcu tendenciu. Od roku 2010 mesto využívalo 3 až 5 opatrovateliek podľa počtu klientov. V jednom roku sa opatrovateľky starali o 11 až 22 občanov. Uvedená služba je poskytovaná prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Leopoldove pre obce, ktoré patria do okresu Hlohovec.

V spolupráci s poskytovateľom sociálnej služby Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (ktorá spolupracuje s Asociáciou Samaritánov Slovenskej republiky) mesto Leopoldov zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby SOS gombík. Ide o domáce tiesňové volanie s využitím telekomunikačných technológií. Účelom tejto služby je poskytnúť obyvateľom Leopoldova, ktorí žijú v domácnosti zväčša osamote a nachádzajú sa v núdzi alebo v situáciách ohrozujúcich ich život a bezpečnosť, možnosť vyvolať tiesňové volanie. Seniori si tak dokážu sami privolať pomoc v nevyhnutnom prípade jednoduchým stlačením gombíka na náramku.

Mesto ďalej požičiava občanom pomôcky a túto službu poskytuje v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska od roku 2010. Občanom mesta tak boli bezplatne poskytnuté vozíky na chodenie, invalidné vozíky pre dospelých, toaletné stoličky na kolieskach a pod.

Mesto Leopoldov v neposlednom rade poskytuje svojim občanom sociálne dávky formou peňažnej alebo vecnej pomoci sociálne odkázaným občanom, ktorí sa ocitli v núdzi alebo v nepriaznivej sociálnej situácií. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti a pod.

Dotazníkový prieskum

V rámci tvorby komunitného plánu sociálnych služieb pracovníčky mesta realizovali aj dotazníkový prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 156 respondentov. Tí odpovedali na 21 otázok, ktoré sa zameriavali na spokojnosť obyvateľov so životom v meste, problémy, ktoré ich v súvislosti s naším mestom trápia, ale aj na to, čo im chýba v rámci sociálnych služieb.

Takmer 86 % respondentov (133 odpovedí) uviedlo, že život v Leopoldove hodnotia pozitívne (na otázku Ako sa celkovo cítite v Leopoldove? odpovedali, že sú určite spokojní alebo skôr spokojní). Skôr nespokojnými sa cíti 11,5 % opýtaných a možnosť určite nespokojný/á si v dotazníku vybralo 3,2 % opýtaných. 91 % respondentov plánuje v meste ostať bývať. Za najväčšie problémy v Leopoldove považujú najmä chýbajúce cyklochodníky, nedostatočné možnosti individuálnej bytovej výstavby a nedostatočné sociálne služby. V odpovediach sa ďalej objavovala slabá ponuka kultúrnych a športových podujatí, čistota a údržba mesta, ale aj problémy s dopravou a parkovaním.

Ďalšie otázky sa zameriavali na bodové hodnotenie jednotlivých oblastí života v meste Leopoldov prostredníctvom hodnotiacej stupnice od 1 do 5, pričom 1 je najlepšie hodnotenie a 5 najhoršie hodnotenie. Takmer všetky oblasti života v meste boli najviac hodnotené známkou 3. Pri celkovom pohľade tak môžeme povedať, že vo väčšine hodnotení prevažuje priemerná spokojnosť s jednotlivými oblasťami života v meste, čo je porovnateľné aj s prieskumom, ktorý bol organizovaný v roku 2018.

Za najväčší problém v sociálnej oblasti respondenti považujú chýbajúci denný stacionár, nasleduje absencia jaslí, nedostatok opatrovateliek, nízka informovanosť, nedostatok voľných miest v škôlke či chýbajúci sociálny taxík. Pri získavaní informácií v sociálnej oblasti by sa väčšina opýtaných obrátila na úrady alebo by informácie hľadali na internete, ale aj u priateľov a rodiny či u známych, ktorí sa s podobným problémom už stretli. Väčšina respondentov v prieskume uprednostnila služby v domácom prostredí – opatrovateľku, osobného asistenta či príspevok na opatrovanie. V rámci otázky, ktorá zisťovala, aké služby v sociálnej oblasti by obyvatelia potrebovali, boli odpovede rôzne. Dominoval však denný stacionár a jasle. Okrem toho občanom chýba sociálny taxík, domov dôchodcov, opatrovateľská služba, rehabilitácie či fyzioterapia, navýšenie kapacity materskej školy a denný klub pre zdravotne postihnutých.

Cieľové skupiny, na ktoré by sa malo mesto v budúcnosti zamerať, sú podľa respondentov zapojených do dotazníkového prieskumu predovšetkým seniori. Nasledujú rodiny s malými deťmi, deti a mládež a dlhodobo choré osoby. Respondenti by ocenili výstavbu štartovacích bytov pre mladé rodiny, denný stacionár a jasle.

Kompletný komunitný plán sociálnych služieb nájdete v sekcii strategické dokumenty.

Graf spokojnosť so životom v mesteDotazník - plánujete zostať žiť v Leopoldove


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.