Komunitný plán sociálnych služieb

Vážení spoluobčania, mesto Leopoldov pripravilo pre Vás dotazník, ktorého úlohou je zisťovanie názorov a predkladanie návrhov na riešenie rozvoja sociálnych služieb v meste Leopoldov. Názory a návrhy získané zberom dát z dotazníka budú využité pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Leopoldov.

Cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb je vytvoriť systém sociálnych služieb na miestnej úrovni, ktorý zodpovedá zisteným potrebám občanov, reaguje na miestne odlišnosti a napomáha efektívne využiť finančné prostriedky vynakladané na sociálnu oblasť. Aby Komunitný plán sociálnych služieb reagoval na skutočné potreby občanov mesta Leopoldov, je nevyhnutné ich zapojiť v čo najväčšom počte do jeho prípravy.

Dotazník zisťovania potrieb a názorov na sociálne služby je jednou z metód zapojenia verejnosti do prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb. Vyplnením tohto dotazníka môžete ovplyvniť vytváranie Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Leopoldov. Po kliknutí na nasledujúci link sa Vám dotazník zobrazí, jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako 5 minút.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja do tohto dotazníkoveho zisťovania potrieb sociálnych služieb v našom meste.

link pre spustenie dotazníka


Späť na Aktuálne oznamy