Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Návrh zmien a doplnkov 06/2022 Územného plánu mesta Leopoldov

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

PREROKOVANIE NÁVRHU ZMIEN A DOPLNKOV 06/2022 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA LEOPOLDOV

Mesto Leopoldov, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel oznamuje verejnosti, že v termíne od 27. júla 2023 do 25. augusta 2023 bude prebiehať prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 06/2022 Územného plánu mesta Leopoldov.

Návrh riešenia Zmien a doplnkov 06/2022 územného plánu je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z .z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a bude po prerokovaní schválený Mestským zastupiteľstvom Mesta Leopoldov.

Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov 06/2022 bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona vystavená v uvedenej zákonnej 30 dňovej lehote k verejnému nahliadnutiu:

  • na Mestskom úrade Leopoldov v čase úradných hodín - v tlačenej papierovej forme,
  • na webovom sídle mesta Leopoldov (www.leopoldov.sk ) - v digitálnej forme .pdf.

V zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona môže verejnosť podať pripomienky a stanoviská k návrhu Zmien a doplnkov 06/2022 územného plánu doručením na Mestský úrad v Leopoldove v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia verejnej vyhlášky. Na pripomienky podané po tomto termíne sa neprihliada.

Mgr. Terézia Kavuliaková

primátorka mesta

Vyvesené dňa: 26 júla 2023

Verejná vyhláška  (103 kB)

 

Prílohy

Grafická časť

Širšie vzťahy  (2272 kB)

Komplexný urbanistický návrh – navrhovaná zmena  (752 kB)

Komplexný urbanistický návrh – platný ÚPN  (2 182 kB)

Komplexný urbanistický návrh – po zmene  (2 648 kB)

Doprava  (2 907 kB)

Kanalizácia  (3 566 kB)

Voda  (2 171 kB)

Energetika  (3 714 kB)

Ochrana prírody  (2 539 kB)

Použitie na nepoľnohospodárske účely  (1 980 kB)

 

Textová časť

Lokality rozvoja  (1 168 kB)

Schéma záväzných častí  (1 366 kB)

Limity a regulatívy rozvoja  (2 626 kB)

Textová a tabuľková časť  (1 201 kB)

Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.