Návšteva zberného dvora

Informácie o spôsobe fungovania a o správnom odovzdaní odpadu na zbernom dvore.

Na zbernom dvore sa zberá len: objemný odpad, drobný stavebný odpad, sklo, biologicky rozložiteľný odpad a šatstvo.

Na zbernom dvore je zakázané ukladať: zmesový komunálny odpad, kuchynský bioodpad, papier, plasty, VKM, nebezpečný odpad, elektroodpad, pneumatiky, polystyrén.

Správny spôsob odovzdávania odpadu:

•    Na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálnych odpadov!

•    Je potrebné rešpektovať pokyny pracovníka Zberného dvora!

•    Zberný dvor slúži len pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Leopoldov!

•    Veľkoobjemný odpad môžete odovzdať len v demontovanom stave!!!

•    Pri odovzdaní odpadu do zberného dvora je potrebné preukázať sa osobne občianskym preukazom!


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.