Návšteva zberného dvora

Informácie o spôsobe fungovania a o správnom odovzdaní odpadu na zbernom dvore.

Na zbernom dvore sa zberá len: objemný odpad, drobný stavebný odpad, sklo, biologicky rozložiteľný odpad a šatstvo.

Na zbernom dvore je zakázané ukladať: zmesový komunálny odpad, kuchynský bioodpad, papier, plasty, VKM, nebezpečný odpad, elektroodpad, pneumatiky, polystyrén.

Správny spôsob odovzdávania odpadu:

•    Na zbernom dvore je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálnych odpadov!

•    Je potrebné rešpektovať pokyny pracovníka Zberného dvora!

•    Zberný dvor slúži len pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Leopoldov!

•    Veľkoobjemný odpad môžete odovzdať len v demontovanom stave!!!

•    Pri odovzdaní odpadu do zberného dvora je potrebné preukázať sa osobne občianskym preukazom!


Späť na Aktuálne oznamy