Nový park je už otvorený!

Vážení občania,

po otvorení Nového parku sme sa stretli s viacerými sťažnosťami, najmä mamičiek, na náhrobné kamene umiestnené v areáli Nového parku a na skutočnosť, že je postavený na bývalom cintoríne. Koncept Nového parku bol od začiatku vnímaný ako spojenie oddychového priestoru s prvkami detského ihriska, takže nejde iba o detské ihrisko, je to oddychový park s prvkami ihriska pre deti. Zároveň sme sa v projekte usilovali zachovať aj históriu tohto miesta, preto sme pri vstupe do parku nechali pomníky aj kaplnku ako pamiatku na minulosť. Starý cintorín bol zrušený v osemdesiatych rokoch, keď sa vtedajšie vedenie mesta rozhodlo postaviť na tomto mieste park. Ako všetci vieme, park postupne chátral a nebol využívaný. Takže súčasným projektom sme nezrušili starý cintorín, renovovali sme už jestvujúci park. Navyše sme sa ešte pred zadávaním projektu obrátili na verejnosť vo forme dotazníka, v ktorom si občania zvolili, ako si predstavujú využitie tohto priestoru. Podrobnejšie vysvetlenie a stanovisko vedenia mesta k tejto problematike si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch.

 

Stanovisko vedenia mesta k problematike Nového parku

Leopoldovský Nový park sa stáva čoraz viac skloňovanou témou a záujem o tento priestor nás úprimne teší. V odborných kruhoch sa stáva vzorom a príkladom pre iné samosprávy pri riešení verejných priestorov. Sme hrdí, že sme boli odvážni. Veríme, že naši nástupcovia to ocenia, porozumejú všetkým nadčasovým úvahám a prvkom zelene, architektúry a tvorby krajiny.

Cintorín na mieste súčasného Nového parku bol zrušený v osemdesiatych rokoch a vtedajšie vedenie mesta tam vybudovalo park, ktorý postupne chátral. Myšlienka prerodu zdevastovaného a nevyužívaného parku na starom cintoríne na Nový park vznikla už v predchádzajúcich volebných obdobiach. Vedenie mesta sa v tom čase zaoberalo otázkou nového smerovania tohto verejného priestoru, ktorý svojím charakterom a využitím začal byť neudržateľný. Jednak jeho návštevníkmi a tiež aj údržbou, ktorá bola čoraz náročnejšia práve z dôvodu činnosti vandalov. Poslanci vo volebnom období 2010 – 2014 rozhodli o tom, že ponúknu obyvateľom možnosť, aby vyjadrili svoj názor či predstavu o budúcom vzhľade parku na starom cintoríne. Požiadavkou bolo optimálne a želané využitie priestoru tak, aby „nový“ priestor ponúkol svojim návštevníkom, predovšetkým rodinám, herný a oddychový priestor, ktorý nebude potláčať ani jednu z priorít, ktoré sa v tom čase skloňovali. Teda park sa nemal stať výhradne ihriskom pre deti a ani výhradne pokojovým parkom, akým mal byť po zrušení starého cintorína v osemdesiatych rokoch. Priestor sa mal stať kompromisom či kombináciou oboch alternatív s ponukou miesta pre odpočinok i hru. Rokovania vedenia mesta boli podkladom pre definovanie využitia parku v súťaži architektov (2017). Súťaž a jej podmienky boli teda zodpovedne pripravené tak, aby zohľadnili požiadavky obyvateľov, ktorých v dvojkolovej súťaži architektov zastupovala odborná porota architektov a zástupcov mesta, poslancov mestského zastupiteľstva (MZ). Samotná súťaž bola realizovaná v prvej polovici roka 2017.

Na základe vyššie uvedených skutočností sme toho názoru, že všetky zvolené a popísané postupy pri definovaní spoločenských požiadaviek, tvorbe návrhov, štúdie, dokumentácie a výstavbe verejného priestoru Nového parku boli uskutočnené transparentne s ohľadom na históriu, súčasnosť a zadefinované požiadavky. Zohľadnili sme verejný názor, predstavy obyvateľov a konečný výber projektu sme s dôverou vložili do rúk zástupcov mesta, poslancov MZ v rokoch 2014 – 2018, ktorí ako členovia komisie pri výbere návrhu rozhodli, že ten súčasne realizovaný a víťazný zámer je najvhodnejší a reflektuje aj požiadavky našich obyvateľov.

Už v prvotných úvahách sme si uvedomovali citlivosť témy bývalého cintorína a nielen z tohto dôvodu sme sa obrátili na verejnú mienku. Ak by sme mali túto tému revitalizácie poňať ešte komplexnejšie, museli by sme sa zamyslieť nad počinmi z rokov osemdesiatych, kedy došlo k zrušeniu starého cintorína, a teda aj jeho prerodu do stavu, v akom bol do začiatku výstavby Nového parku.

Mesto sa snažilo tento priestor udržiavať, často bezvýchodiskovo, neudržateľne, s krátkodobým efektom. S odstupom desiatok rokov sa tento verejný priestor stal už takmer neverejným, lebo slušný občan sa ním už často bál aj prejsť. Náhrobky a kamenné kríže, ktoré v jeho priestore boli zväčša iba náhodne uložené po zrušení cintorína, sa stali najpríťažlivejšími miestami stretávania vandalov.

Predstavitelia mesta sa rozhodli zastaviť tieto problémy a zvolili si neľahkú a odvážnu cestu, na ktorej konci počítali aj z vlnou kritiky, ktorá nie tak celkom korektne patrí súčasným zákonodarcom mesta, keďže cintorín bol zrušení už v osemdesiatych rokoch a už vtedy bol prerobený na park.

Vedenie mesta sa v roku 2017 zodpovedne postavilo k revitalizácii tohto verejného priestoru. Z pohľadu architektonickej komplexnosti, výberu najlepšieho návrhu a výberu kvality, bol zvolený nepochybne najobjektívnejší a najlepší spôsob. Súťaž bola dvojkolová. Prvé kolo bolo o motivácii a referenciách uchádzačov, a to druhé o nápade a jeho vhodnosti pre daný priestor. Komisia sa rozhodla v prospech víťazného návrhu na základe najlepšieho splnenia požiadaviek mesta. Ťažko možno konštatovať, aký iný verejný priestor by mohol byť v jednom kroku pietny a zároveň zaujímavý pre verejnosť. Pokojný, hravý, zelený a na údržbu nenáročný park bol pre porotu súťaže voľbou pre toto mesto.

 

Vyjadrenie tvorcov projektu:

„Náhrobky nie sú hrací prvok v pravom zmysle slova a ani sa tak necertifikoval – okrem nich sme ponechali tiež staré cintorínové kríže, zrekonštruoval sa a posúval sa aj pôvodný plot z roku 1909.

Extériérové lapidárium učí deti a dospelých vnímaniu miesta v širších súvislostiach. A je to tiež výchova tvarom a estetikou – všetky náhrobky sú ručne tesané do mramoru, pieskovca, je možné sa ich dotýkať.

Takéto náhrobky môžete vidieť iba na skutočne starých mestských cintorínoch. Najstaršia doska je z roku 1799!

Možno sa pri nich starí rodičia rozhovoria pred svojimi vnučkami a vnukmi. Tento zážitok spojenia s históriou miesta ešte digitálne prostredie simulovať nedokáže.

Ako píše nobelistka Svetlana Alexijevič vo svojej knihe Koniec červeného človeka (vyd,. Absynt) – –,,Dokážem prežiť bez mnohých vecí. Nedokážem však prežiť bez toho, čo bolo.“

 

 

Viac informácií o problematike Nového parku nájdete aj v nasledujúcich zdrojoch:

1) Video, ktoré bolo uverejnené ešte v minulom roku a pojednáva o základných faktoch súvisiacich s budovaním parku:

https://www.youtube.com/watch?v=249QmvkOojA

2)Link na stránku mesta, kde nájdete článok – rozhovor s projektantmi (str. 6,7,8):

https://www.leopoldov.sk/files/documents/casopis/2018/leo5_2018.pdf

3)Link na informácie o veľkom úspech projektu Nového parku, ktorý je momentálne nominovaný na ocenenie CE-ZA-AR 2019. Na uvedenom linku nájdete v sekcii Exteriér náš NOVÝ PARK, ktorého úspechom je, že sme jednou zo 4 nominácií na víťaza:

https://www.cezaar.tv/

 


Späť na Aktuálne oznamy