obsadenie voľného pracovného miesta

V ý z v a 

na obsadenie voľného pracovného miesta zamestnanca na pozíciu: samostatný odborný referent – referát životného prostredia

 

 Hlavná náplň práce:

- zabezpečuje, preveruje a preberá komplexnú starostlivosť o: mestskú zeleň, prevádzku, údržbu verejného osvetlenia, fontány a rozhlasu; čistotu, údržbu (vrátane zimnej) komunikácií;

- pripravuje podklady pre aktívne riadenie úrovne služieb v oblasti životného prostredia, ktoré zabezpečuje mestom prostredníctvom zmluvných partnerov;

- zabezpečuje plnenie úloh na úseku životného prostredia, najmä v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, ochrany prírody;

- vydáva rozhodnutia pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania;

- realizuje samostatné vybavovanie agendy komunálneho odpadu, prípravu a zabezpečenie právnych podkladov;

- vydáva povolenia na realizovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác na základe ohlasovacej povinnosti stavebníkov.

- vydáva súhlasy na zvláštne užívanie mestských komunikácií;

- vyhotovuje rozhodnutia na čiastočnú alebo úplnú uzávierku miestnych komunikácií v súvislosti s ich zvláštnym užívaním;

- organizuje a koordinuje činnosť pracovníkov, ktorí sú poverení údržbou mesta;

Kvalifikačný predpoklad:

- vzdelanie: minimálne stredoškolské s maturitou; vítané je vzdelanie vysokoškolské I. alebo II. stupňa v oblastiach: environmentalistika, verejná správa, krajinné inžinierstvo, stavebníctvo a pod.

- znalosť zákonov a ostatných právnych predpisov súvisiacich s pracovnou pozíciou vítaná

- znalosť cudzích jazykov vítaná

Ostatné predpoklady a zručnosti:

- organizačné schopnosti, zodpovednosť

- flexibilita, kreativita, samostatnosť, schopnosť tímovej spolupráce

Znalosti:

- pokročilá znalosť Microsoft Office – Word, Excel, Outlook, Power Point

- vodičský preukaz sk. B – aktívny vodič

Ponúkame:

- možnosť osobného rozvoja a sebavzdelávania

- možnosť kariérneho postupu

- 5 dní dovolenky naviac

-  osobný príplatok

- mimoriadne odmeny

Požadované dokumenty:

- žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením stručnej motivácie o túto pracovnú pozíciu s telefonickým a emailovým kontaktom

- profesijný životopis

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín nástupu: 12.8.2019

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Miesto výkonu práce: mesto Leopoldov

Ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. (zákl. plat od 5.triedy je 629,-€ + dĺžka praxe + ďalšie príplatky)

Záujemcovia o pracovné miesto môžu požadované doklady doručiť:

- osobne alebo poštou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

- e-mailom na adresu: prednosta@leopoldov.sk

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je 22. 07. 2019 o 12:00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberu. Rozhodujúci je termín doručenia. Dovoľujeme si upozorniť že budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

Bližšie informácie: e-mail: prednosta@leopoldov.sk.

 

 

 


Späť na Aktuálne oznamy