Opravy výtlkov a cesty na Štrkovku

Leto bude v Leopoldove patriť opravám ciest

Dočkáme sa aj opravenej cesty na Štrkovku

V súčasnosti prebieha súťaž na realizáciu opráv výtlkov v našom meste, na ktorú zastupiteľstvo vyčlenilo viac ako 70 000 eur. Ako uvádza investičná referentka K. Bajtalová, koncom júla predpokladajú podpísanie zmluvy s dodávateľom a samotná realizácia opráv bude prebiehať v auguste. Plánuje sa opravovať Gojdičova a Hurbanova ulica, ktoré sú z hľadiska kvality ciest momentálne v najhoršom stave. Nachádzajú sa tu sieťové výtlky – sieťové praskliny – ktoré demolujú veľké časti vozovky. V rámci opráv ciest sa bude riešiť stojatá voda pri bytových domoch na uliciach Štúrovej a Gojdičovej, kde sa popri oprave spevnených plôch bude realizovať aj nové kontajnerové stojisko. Opravy sa napokon budú dotýkať aj ďalších ulíc – Gucmanovej, Murgašovej, Nádražnej a Hviezdoslavovej.

Tým sa však opravy ciest v Leopoldove nekončia. Po náročných rokovaniach na mestskom zastupiteľstve poslanci schválili aj rekonštrukciu cesty na Štrkovku vo výške viac ako 100 000 eur. Túto tému riešilo mestské zastupiteľstvo už viackrát, vždy sa však odložila a upCesta na Štrkovkurednostnili sa iné investície. Ale tentoraz zámer podporila aj skutočnosť, že majitelia chatiek spísali petíciu, ktorou jasne vyjadrili svoj záujem o to, aby sa cesta opravila. „Tému cesty na Štrkovku sme na zastupiteľstve riešili už viackrát, poslanci mali na potrebu tejto investície rôzne názory. Tento raz sa však zhodli. Je ťažké v rámci rozpočtu rozdeliť financie tak, aby sme peniaze investovali naozaj tam, kam treba. Napriek tomu sa o to všetci, ja aj poslanci, snažíme. V tomto prípade však zohralo svoju úlohu aj to, že Štrkovka je v rámci našej lokality jedným z najvyhľadávanejších miest. Navyše, keďže nám neprešiel projekt cyklotrás, lepšie podmienky pre cyklistov budujeme pomalším tempom, ako by sme chceli. Veríme, že práve oprava cesty na Štrkovku môže v budúcnosti podporiť úsilie napojiť na túto cestu cyklotrasu do Hlohovca,“ vysvetľuje primátorka Terézia Kavuliaková.

Na vyše kilometrovom úseku od železničnej zastávky pri väznici až po chatovú oblasť vznikne nová asfaltová cesta, ktorá bude široká štyri metre. Budú na nej vybudované štrkové miesta na vyhýbanie, aby mali autá možnosť uhnúť sa vozidlu, ktoré ide oproti. Pôvodne sa rokovalo o ceste širokej tri a pol metra, napokon však zastupiteľstvo pristúpilo k jej rozšíreniu z dôvodu lepšej premávky. Cesta však nebude prioritne určená pre autá, jej využitie sa v prvom rade bude orientovať na cyklistov. Túto skutočnosť sa mesto bude usilovať presadiť najmä vo forme dopravných značiek, ktoré upozornia vozidlá na prednosť pre cyklistov a z cesty úplne vylúčia ťažkú dopravu. Samotná realizácia bude prebiehať v dvoch etapách. Prvá asfaltová vrstva vyrovná najproblematickejšie miesta na súčasnej ceste. Až po nej sa bude nanášať druhá vrstva, aby sa čo najviac predĺžila jej životnosť. Začiatok rekonštrukcie je naplánovaný na august. Obyvatelia mesta v tomto čase budú musieť počítať s tým, že v priebehu jedného, prípadne dvoch dní bude cesta úplne odstavená. O odstávke bude mesto včas informovať prostredníctvom mestského rozhlasu, webovej stránky, aplikácie Správy o meste a sociálnych sietí.

Ako je to s cyklotrasami?

Oprava cesty na Štrkovku je vnímaná aj ako istá náhrada za zatiaľ nerealizovaný projekt cyklotrás, ktorému zamestnanci mesta venovali veľkú pozornosť a úsilie. Bohužiaľ, tento projekt nebol podporený a od začiatku ho sprevádzali problémy. Najskôr sa mala žiadosť podávať v podobe spolupráce viacerých obcí, cez ktoré mala cyklotrasa prechádzať. Potom sa jednotlivé obce v rámci projektových žiadostí osamostatnili. Viacerí žiadatelia sa podobne ako mesto Leopoldov stretli s tým, že mnohé pozemky, cez ktoré mala cyklotrasa prechádzať, boli majetkom Pozemkového fondu, teda majetkom štátu. Na základe konzultácie s právnikmi mesto do žiadosti o financie zaradilo povolenie a súhlas Pozemkového fondu k stavebnému povoleniu (rovnako ako ostatní žiadatelia). Po podaní žiadosti sa však ukázalo, že posudzovatelia projektu tento zákonný súhlas neuznali, pretože v podmienkach na schválenie žiadostí mali uvedené, že pozemky, ktorých vlastníkom nie je mesto, musia byť dlhodobo prenajaté (na niekoľko rokov dopredu). „Projekt, ktorý mesto podávalo, počítal s tým, že súhlas na využívanie pozemkov bude trvať počas celej realizácie stavby a následne prebehne majetkovoprávne vysporiadanie s možnosťou odkúpenia predmetných pozemkov,“ vysvetľuje investičná referentka Kristína Bajtalová. Rovnaký problém mali napríklad aj obce Červeník a Madunice. Madunice však mali možnosť problematický pozemok zo žiadosti vylúčiť, nakoľko bol situovaný na mieste, ktoré jeho odstránenie z projektu umožňovalo a nebol až taký veľký ako v prípade leopoldovskej žiadosti, kde tento postup nebolo možné realizovať.

Vedeniu mesta aj poslancom zastupiteľstva však záleží na tom, aby sa v budúcnosti cyklotrasy rozširovali, preto sa usilujú nájsť vhodné alternatívy. Ak sa mestu podarí zrekonštruovať cestu na Štrkovku, je pravdepodobné, že by sa na ňu v budúcnosti mohla napojiť cyklotrasa, ktorá by pokračovala vedľa chatovej osady až do Hlohovca. „Veríme, že takúto možnosť by mohol podporiť aj VÚC Trnava, je to však zatiaľ iba naším želaním a uvidíme, ako sa situácia postupne bude vyvíjať,“ dodáva K. Bajtalová.

Nové cyklostojisko na stanici

V rámci témy cyklotrasy mesto momentálne pracuje na realizácii stojiska na bicykle pri železničnej stanici. Tento projekt sa už v minulosti začal realizovať, teraz sa však plánuje stojisko zväčšiť, preto v súčasnosti prebieha obnova a zmena projektovej dokumentácie. Nový projekt nerieši len zväčšenie stojiska, ale aj vstup od susediacej predajne. „Z nadačného fondu Slovenských elektrární z Nadácie Pontis sme navyše získali dotáciu na vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu Cyklotrasa Leopoldov, SO 01.1 kataster Leopoldov vo výške 5 880 eur. V najbližších dňoch bude vyhlásené verejné obstarávanie, pôjde o zákazku s nízkou hodnotou. Zmluva na poskytnutie dotácie bola podpísaná v máji 2021. Povolená doba čerpania grantu je obdobie od 1. 5. 2021 do 30. 9. 2021. Prvá splátka vo výške 4 116 eur už bola poukázaná na účet mesta,“ spresňuje referentka projektového oddelenia Magdaléna Hlavatá.


Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.