Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

kohezny fond

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia http://www.op-kzp.sk/

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Výška poskytnutého NFP: 123 692,85 EUR

Mesto Leopoldov bude od 09/2018 do 02/2019 realizovať projekt s názvom „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

opkzp_max_vyska

Plagát 1

Plagát 2


Vďaka realizácií projektu zníži mesto množstvo odpadu a predíde množstvu vyprodukovaného odpadu. Zároveň odstráni nevhodné spôsoby likvidácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), pričom výsledný produkt –kompost bude slúžiť na ďalšie zhodnocovanie pôdneho fondu, určeného pre potreby obyvateľov a mesta. So vzniknutím kompostom sa nebude obchodovať, bude slúžiť len na účely osobného využitia. BRKO je považovaný za hodnotný prírodný zdroj, ktorý sa môže používať na výrobu kompostu vysokej kvality, čo prispieva k boju proti degradácii európskych pôd, zachováva produktivitu pôdy, znižuje používanie chemických hnojív v poľnohospodárstve a zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu. Recykláciou BRKO kompostovaním môže mesto prispieť k účinnejšiemu boju proti zmene klímy, pretože sa zlepšuje kvalita pôdy a dosahuje sa sekvestrácia oxidu uhličitého do pôdy. Predchádzaním vzniku biologického odpadu v záujmovom území sa znížia priame náklady spojené s poplatkami za vývoz komunálneho odpadu a odbúrajú sa následné náklady, ktoré by vznikli riešením likvidácie BRKO nesystémovými a vynútenými krokmi. Realizáciou projektu prispeje mesto k plneniu cieľov Programu predchádzania vzniku odpadov. Najmä k cieľu Znižovať vznik BRKO a znižovať podiel BRKO v zmesovom komunálnom odpade v rámci cieľov pre BRKO. Realizácia tohto projektu bude prispievať k opatreniu na zvýšenie podielu domáceho kompostovania a komunitného kompostovania. Realizáciou projektu prispeje mesto aj k zníženiu množstva biologicky rozložiteľného odpadu ukladaných na skládkach.
Späť na Aktuálne oznamy