Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Staňte sa novým prísediacim na Okresnom súde Trnava

Okresný súd adresoval Mestu Leopoldov žiadosť o voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava, keďže počet prísediacich na súde je momentálne poddimenzovaný. Postup pre voľbu prísediaceho je upravený v § 139 a § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.

Podľa § 145 ods. 2 vyššie citovaného zákona, prísediacemu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom prísediaci dosiahol vek 65 rokov. Z toho vyplýva, že občan, ktorý dosiahol vek 65 rokov nemôže byť kandidátom na prísediaceho. Rovnako by tak nemal byť kandidátom občan, ktorý dosiahne tento vek v nasledujúcich 4 rokoch odo dňa návrhu na voľbu.

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:

  • v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
  • je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
  • je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • súhlasí so svojou voľbou k Okresnému súdu Trnava - sídlo.

Predpoklady na voľbu prísediaceho a podmienku štátneho občianstva SR musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.

Bezúhonnosť prísediaceho sa preukazuje odpisom z registra trestov, ktorý zabezpečuje predseda súdu.

Navrhnutý kandidát musí dať súhlas k zvoleniu, preto k výpisu z uznesenia mestského zastupiteľstva je potrebné pripojiť čestné vyhlásenie a dotazník.

V prípade záujmu o svoju voľbu do funkcie prísediaceho Okresného súdu Trnava a v prípade splnenia podmienok v zmysle platnej legislatívy, zašlite na Mestský úrad v Leopoldove vyplnenú prílohu č. 1 a prílohu č. 2 do 22. 07. 2024.

Viac informácií: Ing. Adriana Urbanová, MBA (tel. č.: +42133/285 27 13, email: prednosta@leopoldov.sk).

Príloha č. 1 Dotazník  (197 kB)

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie  (186 kB)Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.