Opatrovateľská služba mesta Leopoldov

Pre chorých či starých ľudí je niekedy veľmi náročné vedieť sa postarať o seba, prípadne o svoju domácnosť. Nie vždy majú ich najbližší možnosť zvládať túto starostlivosť sami, pretože pracujú alebo majú sami zdravotné ťažkosti. V takýchto situáciách je možné využiť opatrovateľskú službu v domácnosti, ktorú v spolupráci s so Spoločným obecným úradom v Leopoldove zabezpečuje aj Mesto Leopoldov.

Úlohou opatrovateliek je pomáhať pri domácich prácach, osobnej hygiene, bežných obslužných činnostiach, ale aj robiť spoločnosť starým a chorým. Táto služba môže zvýšiť kvalitu života ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Poskytuje obyvateľom možnosť v ich domácom prostredí zabezpečiť úkony, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu sami zvládnuť a navyše, odďaľuje potrebu umiestniť takýchto ľudí do ústavnej starostlivosti. Možnosť fungovať vo svojom prirodzenom prostredí poskytuje starým či chorým pocit bezpečia, istoty, ale aj väčšej sebestačnosti, vytvára viac stimulov na aktívny sociálny život, sociálny kontakt a napomáha udržiavať zdravé a pozitívne vzťahy v rodine, ktoré sú pod ťarchou starostlivosti o seniorov či chorých často poznačené vyhorením a vyčerpanosťou.

 

Opatrovateľská služba podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:

  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
  • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Opatrovateľskú službu poskytuje Mestský úrad v Leopoldove v spolupráci so Spoločným obecným úradom v Leopoldove (kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec).

Opatrovateľská služba sa poskytuje opatrovaným prostredníctvom opatrovateliek v pracovných dňoch maximálne v počte hodín 7,5 podľa potrieb klienta a dohody.

O poskytovanie opatrovateľskej služby môže požiadať občan, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt v meste Leopoldov a je podľa rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu odkázaný na pomoc inej osoby.

Žiadosť vybavíte na Spoločnom obecnom úrade v Leopoldove, ktorý sídli na Podzámskej 39, 920 01 Hlohovec, č. dv. 211 (Zodpovedná osoba: Mgr. Ingrid Mrázova Ardonová; tel. č.: +42133/791 00 84, +42133/285 27 41; email: ingrid.mrazova@leopoldov.sk).

 

Podrobné informácie o tom, čo potrebujete na to, aby ste požiadali o poskytnutie opatrovateľskej služby nájdete na stránke mesta Leopoldov v sekcii Poskytnutie opatrovateľskej služby.Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.