Výzva na obsadenie pracovného miesta

Výzva na obsadenie pracovného miesta na pozíciu referent stavebného poriadku, dopravy a investičných činností

 

 

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • povoľovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác;
 • povoľovanie reklamných stavieb v zmysle stavebného zákona, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2;
 • územný plán;
 • vydávanie povolení o úplnej alebo čiastočnej uzávierke miestnych komunikácií (obchádzka, odklon dopravy);
 • vydávanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zabezpečenie ich následnej kontroly;
 • výkon orgánu miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) – cestný správny orgán;
 • zabezpečovanie správy a údržby miestnych komunikácií a ich súčastí;
 • zabezpečovanie projektovej prípravy a realizácie investičnej výstavby mesta;
 • zabezpečovanie rekonštrukcie, modernizácie a technického zhodnotenie objektov patriacich do majetku mesta;
 • zabezpečovanie inžinierskej činnosť súvisiacej s investičnou činnosťou mesta.

 

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské stavebného, architektonického smeru prípadne úplné stredoškolské stavebného smeru;
 • osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu – vítaný;
 • prax v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií, investičnej činnosti – vítaná;
 • prax vo verejnej správe – vítaná;
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook);
 • precíznosť, flexibilita, lojalita, komunikatívnosť, zodpovednosť;
 • bezúhonnosť;
 • vodičský preukaz sk. B – výhoda, nie je podmienka.

 

Ponúkame:

 • možnosť mimoriadnych odmien;
 • flexibilný pracovný čas;
 • nárok na dovolenku 5 dní navyše;
 • zamestnanecký benefit – príspevok na regeneráciu pracovnej sily.

 

Požadované dokumenty:

 • profesijný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom;
 • žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením stručnej motivácie o túto pracovnú pozíciu;
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Termín nástupu:                         ihneď/dohodou.

Druh pracovného pomeru:    plný úväzok/čiastočný úväzok – dohodou.

Miesto výkonu práce:               Mesto Leopoldov.

Ponúkaný plat:                           dohodou – podľa rozsahu kvalifikácie, praxe a dosiahnutých skúseností.

 

Záujemcovia o pracovné miesto môžu požadované doklady doručiť:

 • osobne alebo poštou na adresu: Mesto Leopoldov, Sekretariát, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov;
 • e-mailom na adresu: sekretariat@leopoldov.sk.

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je 26. 11. 2021 o 15.00 h. Záujemcovia, ktorých žiadosti budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberu. Rozhodujúci je termín doručenia. Ďakujeme za pochopenie.

 

V Leopoldove, dňa 26. 10. 2021

  

Mgr. Terézia Kavuliaková

primátorka mesta

 

Zverejnené:

 • úradná tabuľa,
 • mestský rozhlas,
 • pracovný portál www.istp.sk,
 • webová stránka www.leopoldov.sk a facebooková stránka mesta Leopoldov.Späť na Aktuálne oznamy

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.