Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

ČO VYBAVÍTE/Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

ČO POTREBUJETE

  • zjednodušenú dokumentáciu

  • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 85 c) zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • stanovisko správcu miestnej komunikácie

    Zjednodušená dokumentácia na zriadenie vjazdu musí obsahovať situáciu (nákres) miesta vjazdu s vyznačením pozdĺžneho a priečneho spádu vjazdu, šírku vjazdu, popis materiálu ktorý bude použitý na vybudovanie vjazdu, riešenie odvedenia povrchových vôd z vozovky vjazdu resp. zriadenie rúrového priepustu pod vjazdom.

 

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

 

Súvisiace predpisy

 § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

 

SPRÁVNE POPLATKY

vo výške 30,- € podľa položky 85 c) zákona č. 145/1995 Z .z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária – Stavebná činnosť – drobné stavby, zvláštne užívanie MK, zriadenie vjazdu

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. Henrieta Zlámalová
Tel. č.: 033/28 527 19, 0910 433 937
Email: henrieta.zlamalova@leopoldov.sk

  

KEDY VYBAVÍTE

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.