Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

Čo vybavíte

Mesto Leopoldov umožní prostredníctvom vývarovne v školskej jedálni, spoločné stravovanie v rozsahu jedného teplého jedla denne (obed) pre občanov, ktorí si nemôžu stravovanie zabezpečiť inak a ktorí,

  • sú poberateľmi starobného dôchodku
  • pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovanie

Mesto môže prispievať občanovi na stravovanie v školskej jedálni finančnou čiastkou., ktorej výška sa posudzuje podľa výšky príjmu občana a príjmu spoločne posudzovaných osôb nasledovne:

  • príjem do výšky životného minima = príspevok vo výške 0,30 EUR /1 obed
  • príjem presahujúci výšku životného minima o 19,88 EUR = príspevok vo výške 0,25 EUR/1 obed
  • príjem od 19,91 EUR do 26,52 EUR nad výšku životného minima = 0,20 EUR /1 obed

Občania s príjmom vyšším ako 26,55 EUR nad výšku životného minima si radia plnú výšku stravnej jednotky.

Mesto poskytne príspevok pre občanov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni formou faktúry alebo poštovou poukážkou na účet školskej jedálne.

Občan je povinný oznámiť mestskému úradu každú zmenu, ktorá ovplyvňuje výšku príspevku za poskytnutý obed (napr. zvýšenie dôchodku).

SÚVISIACE PREDPISY:

VZN č. 76/2010 o poskytovaní soc. dávok

Čo potrebujete

 

Potrebné tlačivá

 

Správne poplatky

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, Evidencia obyvateľov

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Naďa Adamkovičová

e-mail: nada.adamkovicova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

 

Kedy vybavíte

P: 8:00 – 12:0 / 13:00 – 15:00

S: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Š: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

P: 8:00 – 12:00