Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Agropret - pulz

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Agropret - pulz

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve Úpadcu vedená na Okresnom úrade Hlohovec, katastrálny odbor pre okres Hlohovec, obec Leopoldov, katastrálne územie Leopoldov zapísaná na liste vlastníctva číslo 1024 ako:

• Priemyselná budova (popis stavby; Budova) so súpisným číslom 1070, na parcele registra „C“, parcelné číslo 2463,

• parcela registra „C“, parcelné číslo 2462/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 3367 m2,

• parcela registra „C“, parcelné číslo 2463, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 454 m2,

• parcela registra „C", parcelné číslo 2464, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2580 m2

vo vlastníctve:

Obchodné meno : AGROPRET - PULZ, a.s. „v likvidácii“ 


Späť na Verejné vyhlášky

Úradné hodiny – COVID 19

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz.