PREROKOVANIE NÁVRHU ZMIEN A DOPLNKOV 05/2018 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA LEOPOLDOV

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – PREROKOVANIE NÁVRHU ZMIEN A DOPLNKOV 05/2018 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA LEOPOLDOV

Mesto Leopoldov, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), zabezpečuje prerokovanie Zmien a doplnkov 05/2018 Územného plánu mesta Leopoldov.

Zmeny a doplnky 05/2018 Územného plánu mesta Leopoldov sú vypracované v zmysle § 11 Stavebného zákona a vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a budú po prerokovaní schválené v mestskom zastupiteľstve.

Návrh Zmien a doplnkov 05/2018 Územného plánu mesta Leopoldov bude vystavený v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona po dobu 30 dní na Mestskom úrade v Leopoldove k verejnému nahliadnutiu t.j. v termíne

od 07. júna 2019 do 08. júla 2019 (vrátane).

Oboznámiť sa s jeho obsahom je možné v dňoch pondelok - piatok v čase úradných hodín Mestského úradu Leopoldov. Návrh riešenia Zmien a doplnkov 05/2018 Územného plánu mesta Leopoldov bude zverejnený aj na webovej stránke mesta Leopoldov (www.leopoldov.sk).

Žiadame Vás, aby ste si svoje pripomienky a stanoviská v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona uplatnili v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia verejnej vyhlášky. Na stanoviská vznesené po tomto termíne sa neprihliada.Späť na Verejné vyhlášky