Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania _Nádražná NN

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania – k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty SO 01 – Rozšírenie NN siete a SO 02 – prípojky NN, realizované v rámci stavby Areálová komunikácia a prípojky inžinierskych sietí na ul. Nádražnej v Leopoldove.

Stavebník: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova6, Bratislava v zastúpení Ing. Ľubomíra Marku – SMF, Bratislavská 4, Trnava

 

Príloha na stiahnutie_verejné vyhláška 


Späť na Verejné vyhlášky