Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Registratúra, Podateľňa, nájomné byty, CO

Registratúra, podateľňa, nájomné byty, CO

Ing. Dana Sawická (sekretariát)
Tel. č.: 033/28 527 11,  +421903 993 693
Email: sekretariat@leopoldov.sk


Sekretariát zabezpečuje výkonnú, organizačnú a administratívnu činnosť pre primátora a prednostu MsÚ.  Sekretariát riadi primátor, v jeho neprítomnosti prednosta.

Úlohy:

 • vedie a organizuje evidenciu dohodnutých rokovaní prednostu a primátora a predkladá im príslušné podklady a materiály,
 • zabezpečuje styk s verejnosťou, s volenými zástupcami mesta a komisiami MZ,
 • vyhotovuje záznamy z dôležitých rokovaní primátora a prednostu,
 • pripravuje a zvoláva porady primátora a prednostu, vyhotovuje z týchto porád zápisnice,
 • pripravuje rokovania mestského zastupiteľstva, vypracúva zápisnice a uznesenia mestského zastupiteľstva,
 • vedie evidenciu uznesení MZ, zabezpečuje ich dodanie zamestnancom mesta a zabezpečuje ich zverejnenie na  úradnej tabuli a webovom sídle mesta,
 • pripravuje podklady pre vyúčtovanie služobných ciest primátora,
 • zabezpečuje zásobovanie sekretariátu tovarmi potrebnými pre uvítanie a pohostenie návštev, zabezpečuje skladovanie a výdaj propagačných materiálov mesta, zabezpečuje prevádzku archívu MsÚ, spracovanie spisov na archiváciu a skartáciu,
 • zabezpečuje nákup kancelárskych potrieb vrátane ich výdaja zamestnancom mesta,
 • zabezpečuje odchyt psov na území mesta,
 • zabezpečuje riešenie a evidenciu priestupkov podľa všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach držania psov na území mesta.
 •  

Sekretariát sa člení na úseky:

 • správ a registratúry,
 • podateľňa,
 • byty,
 • CO.


Úsek správy registratúry:

 • vypracúva a aktualizuje registratúrny poriadok a plán mestského úradu,
 • zabezpečuje spracovanie registratúrneho poriadku a správu registratúry, najmä organizovanie manipulovania so  spismi a záznamami a vyraďovanie spisov,
 • vykonáva evidenciu pošty v zmysle platného registratúrneho poriadku, evidenciu došlej a odoslanej pošty.

 

Úsek podateľne:

 • komplexne zabezpečuje chod podateľne,
 • príjem, rozdeľovanie a odosielanie pošty na mestský úrad (príjem písomností došlých poštou a podaných osobne,
 • vykonáva centrálnu evidenciu pošty.

Byty:

 • v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o prideľovaní nájomných bytov vykonáva spisovú agendu, vedie evidenciu žiadateľov o nájomné byty,
 • vedie evidenciu platieb finančnej zábezpeky nájomníkov v nájomných bytoch,
 • vedie evidenciu platnosti nájomných zmlúv nájomníkov nájomných bytoch,
 • v spolupráci so správcom bytových domov zabezpečuje údržbu a opravy bytových domov,
 • vedie evidenciu fondu opráv.

Úsek CO:

 • uskladňuje a ošetruje materiál CO,
 • v zmysle zamerania činnosti plní úlohy CO, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového  plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu CO a humanitárnej pomoci pre mesto, v spolupráci s okresným úradom spracováva dokumentáciu CO.

Príručka pre obyvateľov

Ako sa zachovať pri mimoriadnych udalostiach

Informácie pre verejnosť

Prípady ohrozenia 1. časť

Prípady ohrozenia 2. časť

Prípady ohrozenia 3. časť 

Prípady ohrozenia 4. časť


Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.