Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

ČO VYBAVÍTE/Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

ČO POTREBUJETE

  • zjednodušenú dokumentáciu

  • doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 85 c) zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • stanovisko správcu miestnej komunikácie

    Zjednodušená dokumentácia na zriadenie vjazdu musí obsahovať situáciu (nákres) miesta vjazdu s vyznačením pozdĺžneho a priečneho spádu vjazdu, šírku vjazdu, popis materiálu ktorý bude použitý na vybudovanie vjazdu, riešenie odvedenia povrchových vôd z vozovky vjazdu resp. zriadenie rúrového priepustu pod vjazdom.

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

 

Súvisiace predpisy

 § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

 

SPRÁVNE POPLATKY

vo výške 30,- € podľa položky 85 c) zákona č. 145/1995 Z .z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

KDE VYBAVÍTE

Kancelária – Referát životného prostredia

ZODPOVEDNÁ OSOBA

e-mail: 

Tel.: 033/7342207

  

KEDY VYBAVÍTE

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.