Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

ČO VYBAVÍTE/Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

ČO POTREBUJETE

– zjednodušenú dokumentáciu;

– doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 85 c) zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov;

– stanovisko správcu miestnej komunikácie.

Zjednodušená dokumentácia na zriadenie vjazdu musí obsahovať situáciu (nákres) miesta vjazdu s vyznačením pozdĺžneho a priečneho spádu vjazdu, šírku vjazdu, popis materiálu ktorý bude použitý na vybudovanie vjazdu, riešenie odvedenia povrchových vôd z vozovky vjazdu resp. zriadenie rúrového priepustu pod vjazdom.

 

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

 

Súvisiace predpisy

 § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 

SPRÁVNE POPLATKY

Vo výške 30 € podľa položky 85 c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária – Stavebná činnosť – drobné stavby, zvláštne užívanie MK, zriadenie vjazd.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. Lenka Hlbocká

Tel. č.: +42133/285 27 19, +421910 433 937

Email: lenka.hlbocka@leopoldov.sk

  

KEDY VYBAVÍTE

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.