Vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva

ČO VYBAVÍTE/Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva (VP) v zmysle III. časti všeobecne záväzného nariadenia č. 109/2015 o miestnych daniach. Daň za užívanie VP sa určuje za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, za umiestnenie predajného zariadenia, za umiestnenie cirkusu a varieté, za umiestnenie atrakcií, umiestnenie dočasnej skládky alebo stavebného materiálu, umiestnenie sezónnej terasy, užívanie VP na konanie prezentačnej alebo propagačnej akcie, za umiestnenie stavebného zariadenia.

 

ČO POTREBUJETE

Vyplnené tlačivo Žiadosť o súhlas s užívaním verejného priestranstva.

 

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Žiadosť o súhlas s užívaním verejného priestranstva

 

SPRÁVNE POPLATKY

Bez poplatkov.

 

KDE VYBAVÍTE


ZODPOVEDNÁ OSOBA


ČO VYBAVÍTE/Vydanie povolenia na užívanie miestnej komunikácie na umiestnenie letného posedenia

ČO POTREBUJETE

– Situáciu s vyznačením miesta požadovaného zvláštneho užívania s uvedením rozmerov záberu miestnej komunikácie;

– doklad o zaplatení správneho poplatku.

 

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie na umiestnenie letného posedenia

 

SPRÁVNE POPLATKY

Za vydanie rozhodnutia zaplatí žiadateľ poplatok vo výške 80 €.

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: Stavebná činnosť – drobné stavby, zvláštne užívanie MK, zriadenie vjazdu.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. Lenka Hlbocká

Tel. č.: +42133/285 27 19, +421910 433 937

Email: lenka.hlbocka@leopoldov.sk

  

KEDY VYBAVÍTE

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.