Vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva

ČO VYBAVÍTE/Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva (VP) v zmysle III. časti všeobecne záväzného nariadenia č. 109/2015 o miestnych daniach. Daň za užívanie VP sa určuje za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, za umiestnenie predajného zariadenia, za umiestnenie cirkusu a varieté, za umiestnenie atrakcií, umiestnenie dočasnej skládky alebo stavebného materiálu, umiestnenie sezónnej terasy, užívanie VP na konanie prezentačnej alebo propagačnej akcie, za umiestnenie stavebného zariadenia.

ČO POTREBUJETE

Vyplnené tlačivo Žiadosť o súhlas s užívaním verejného priestranstva

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Žiadosť o súhlas s užívaním verejného priestranstva

SPRÁVNE POPLATKY

Bez poplatkov

KDE VYBAVÍTE

Kancelária – Prednostka mestského úradu

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. Adriana Urbanová

e-mail: prednostka@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

 

 

ČO VYBAVÍTE/Vydanie povolenia na užívanie miestnej komunikácie na umiestnenie letného posedenia

ČO POTREBUJETE

  • Situáciu s vyznačením miesta požadovaného zvláštneho užívania s uvedením rozmerov záberu miestnej komunikácie
  • doklad o zaplatení správneho poplatku

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie na umiestnenie letného posedenia

SPRÁVNE POPLATKY

Za vydanie rozhodnutia zaplatí žiadateľ poplatok podľa položky 82 c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 80,- €.

KDE VYBAVÍTE

Kancelária – Referát životného prostredia

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. Silvia Grossová

e-mail: silvia.grossova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

  

KEDY VYBAVÍTE

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00