Zvláštne užívanie MK

Čo vybavíte

Žiadateľ podá vyplnenú žiadosť podľa predtlače. Spolu so žiadosťou predloží i podpísaný písomný záväzok (tlačivo), v zmysle ktorého sa zaviaže, že po dobu 24 mesiacov od ukončenia rozkopávky bude priebežne zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré prípadne vzniknú v dôsledku nedokonalého uvedenia prekopaných častí do pôvodného stavu.

SÚVISIACE PREDPISY:

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie.

K žiadosti je ďalej potrebné doložiť:

  • stavebné povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby
  • vyjadrenie správcov inžinierskych sieti (SPP - distribúcia, a.s., TAVOS, a.s., Západoslovenská energetika, a.s., Slovak Telekom, a.s.)
  • vyjadrenie PZ SR ODI Trnava k zmene dopr. značenia (ak sa rozkopáva MK)
  • písomný záväzok

Potrebné tlačivá

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

Správne poplatky

Za vydanie rozhodnutia zaplatí žiadateľ poplatok 80eur.

Všetky ostatné podmienky budú upresnené v príslušnom rozhodnutí.

Kde vybavíte

Kancelária – Referát životného prostredia

Zodpovedná osoba

e-mail: 

Tel.: 033/7342207

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.