Nenávratné finančné príspevky

Projekt Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov

Cieľ: Prostredníctvom aktivít projektu dôjde k modernizácii a vybaveniu fyzikálnej učebne, polytechnickej učebne, jazykovej učebne a školskej knižnice. Žiaci základnej školy budú po implementácii projektu disponovať modernými, plne vybavenými učebňami, čo im v modernejšom a kvalitnejšom vzdelávaní prispeje k zvyšovaniu kľúčových kompetencií potrebných pre ďalšie vzdelávanie a hlavne pre trh práce a ich lepšiu uplatniteľnosť.

Prijímateľ: Mesto Leopoldov

Nenávratný finančný príspevok: 99 982,19 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 89 457,75 EUR

 Opis projektu