Nenávratné finančné príspevky

Projekt Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov

Mesto Leopoldov informuje verejnosť, že vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a podpore zo štátneho rozpočtu SR realizuje projekt s názvom:

Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov na Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov.

Miestom realizácie projektu je mesto Leopoldov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom piatich hlavných aktivít:

1.    Jazyková učebňa

2.    Školská knižnica

3.    Učebňa fyziky – školské laboratórium

4.    Polytechnická učebňa – dielne

5.    Stavebno - technické úpravy

Výsledkom realizácie projektu bude moderná základná škola poskytujúca kvalitné vzdelanie nevyhnutné pre ďalšie štúdium na SŠ, VŠ, ako aj pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Škola bude disponovať modernou učebňou fyziky (školským laboratóriom), ktorá poskytne žiakom plný komfort a efektivitu edukácie; plne vybavenou polytechnickou učebňou (dielňami); odbornou jazykovou učebňou a knižnicou vybavenou knižničným fondom s povinnou i cudzojazyčnou literatúrou.

Realizácia projektu: 04/2020 – 12/2020

Celkové oprávnené výdavky projektu: 103 404,90EUR

Zazmluvnená výška NFP: 98 234,66 EUR

Opis projektu

 

Podpora domáceho kompostovania

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

Vodozádržné opatrenia v meste Leopoldov

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

 

Dom sociálnych služieb v meste Leopoldov

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

    

 

 

Detské jasle

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

    

 

 

kompostárne a zberný dvor

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

    

 

 

 

cyklotrasa

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: