Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Nenávratné finančné príspevky

Projekt Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov

Mesto Leopoldov informuje verejnosť, že vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a podpore zo štátneho rozpočtu SR realizuje projekt s názvom:

Modernizácia odborných učební Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov na Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov.

Miestom realizácie projektu je mesto Leopoldov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom piatich hlavných aktivít:

1.    Jazyková učebňa

2.    Školská knižnica

3.    Učebňa fyziky – školské laboratórium

4.    Polytechnická učebňa – dielne

5.    Stavebno - technické úpravy

Výsledkom realizácie projektu bude moderná základná škola poskytujúca kvalitné vzdelanie nevyhnutné pre ďalšie štúdium na SŠ, VŠ, ako aj pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Škola bude disponovať modernou učebňou fyziky (školským laboratóriom), ktorá poskytne žiakom plný komfort a efektivitu edukácie; plne vybavenou polytechnickou učebňou (dielňami); odbornou jazykovou učebňou a knižnicou vybavenou knižničným fondom s povinnou i cudzojazyčnou literatúrou.

Realizácia projektu: 04/2020 – 12/2020

Celkové oprávnené výdavky projektu: 103 404,90EUR

Zazmluvnená výška NFP: 98 234,66 EUR

Opis projektu

 

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

po realizacii

Cieľ projektu:

Zníženie množstva vyhadzovaného biologického odpadu do zmesového komunálneho odpadu a zvýšenie podielu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obstaraním kompostérov.

 

 

Popis projektu:

Mesto prerozdelilo konečným užívateľom bezodplatne kompostéry z objemom 800l alebo 1 000l podľa veľkosti pozemku na základe zmluvy o výpožičke, v ktorej sú upravené aj povinnosti konečných užívateľov kompostérov. Ku každému kompostéru dostali domácnosti príručku s obsahom: čo kompostovať, ako správne kompostovať, o prínosoch domáceho kompostovania, o správnych postupoch pri kompostovaní, o správnom využívaní kompostu.

Časť kompostérov mesto využíva pre svoje potreby, aby predchádzalo vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z verejných priestranstiev, ktoré spravuje. Mesto pripravilo informačnú kampaň o kompostovaní formou workshopov a informačných prednášok. V rámci nich sa zameralo na deti na základných školách a na verejnosť, ako pôvodcu vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Samostatný blok informačnej kampane bol venovaný zamestnancom mesta, ktorí majú priamy dosah na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste, aby vedeli správne predchádzať vzniku BRKO a využiť vzniknutý kompost. Zamestnanci mesta sú nápomocní obyvateľom v prípade otázok týkajúcich sa kompostovania a dozerajú na správny výber odpadov uložených do kompostérov.

 Opis projektu

 

Dom sociálnych služieb v meste Leopoldov

po realizacii

Mesto Leopoldov informuje verejnosť, že vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho Operačného programu a podpore zo štátneho rozpočtu SR realizuje projekt s názvom:

Dom sociálnych služieb Leopoldov

 

 

Hlavným cieľom projektu je zavedenie systému sociálnej starostlivosti v meste Leopoldov. Uvedený cieľ vyplýva predovšetkým zo snahy mesta Leopoldov prispieť k rozvoju sociálnej starostlivosti o nevládnych a sociálne vylúčených občanov.

Miestom realizácie projektu je Štúrova ulica č. 454/2, 920 41 Leopoldov.

Hlavné aktivity projektu sú:

•    HA A1 Zriadenie domu sociálnych služieb v meste Leopoldov

•    HA A2 Obstaranie interiérového vybavenia

•    HA A3 Zníženie energetickej náročnosti budovy

Merateľné ukazovatele:

•    Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb – 23 miest

•    Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore – 1 zariadenie

•    Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách – 47 724 kWh/rok

•    Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 14,9 t ekviv. CO2

•    Podlahová plocha nových verejných budov – 453,78 m2

•    Počet nových verejných budov – 1

•    Počet renovovaných verejných budov – 1

•    Podlahová plocha renovovaných verejných budov – 453,78 m2

Harmonogram realizácie projektu: 02/2021 – 04/2022

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 474 730,30 EUR

Zazmluvnená výška NFP: 1 400 993,78 EUR

Publikované: 28.1.2021

 

Medzinárodný úspech nového parku (5. 10. 2021)

011-2048x1365Úžasný medzinárodný úspech pre naše mesto! Vďaka architektom, ktorí realizovali rekonštrukciu starého cintorína a ktorí ho prihlásili do medzinárodnej súťaže, bol leopoldovský Nový park zaradený medzi 14 najúspešnejších projektov na medzinárodnej architektonickej súťaži BigMat International Architecture Award’21. Porota posudzovala viac ako 1000 zaujímavých projektov z rôznych krajín, takže konkurencia bola naozaj veľká.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.