Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Jasle pre deti do troch rokov

Cieľom projektu Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov bol vznik nového zariadenia poskytujúceho starostlivosť o deti vo veku do troch rokov. Nové jasle na Gucmanovej ulici fungujú od januára 2024 a poskytujú služby na podporu zosúladenia rodinného života a pracovného života obyvateľov a služieb pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa. V jasliach je možné umiestniť 15 detí a v prípade, že budú zariadenie navštevovať aj deti do jedného roka, bude maximálna kapacita zariadenia 12 detí. Projekt podporil Európsky fond regionálneho rozvoja.

Jasle vznikli vedľa mestského úradu v budove bývalého úverového družstva, ktorá bola neskôr využívaná ako rodinný dom. Pred výstavbou mestského úradu ho vedenie mesta získalo do svojho vlastníctva a začalo pripravovať architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu a zapojilo sa do projektových výziev. Napokon v nich bolo úspešné a vďaka tomu sa uskutočnila výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektu na zariadenie služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku. Jeho súčasťou boli aj opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy, ktorá bola v pomerne zlom stavebno-technickom stave. S prácami sa začalo v auguste 2022 a ukončené boli v novembri 2023. Celkové oprávnené výdavky projektu boli určené vo výške 591 715 eur a výška nenávratného finančného príspevku bola 562 129,25 eur. Projekt vychádzal z dlhodobého zámeru mesta Leopoldov a zo strategického dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Leopoldov, do ktorého aktívne zapojili sami obyvatelia mesta – takmer 49 % respondentov vyjadrilo potrebu posilniť sociálne služby zamerané na podporu rodín s deťmi. V starostlivosti o deti chýbalo práve zariadenie pre najmenšie deti.

Zastavaná plocha jaslí je 235 metrov štvorcových. Na strane do dvora so záhradou a sadom je umiestnená prekrytá terasa, ktorá rozšírila možnosti na využívanie objektu. Na prvom podlaží budovy sú umiestnené priestory pre deti – vstupný priestor, šatňa, umyváreň s toaletami, jedáleň, kuchynka, herňa pre deti, spálňa pre deti a východ na prekrytú terasu. V podkrovných priestoroch sú situované priestory pre personál – denná miestnosť, priestor pre pracovné stoly na vybavovanie agendy jaslí, malý sklad, kotolňa, kúpeľňa. Všetky vstupy do budovy aj samotná budova sú riešené bezbariérovo – rampami. Parkovanie je vyriešené jedným krátkodobým parkovacím miestom pred objektom pri hlavnom vstupe na privezenie a odvoz dieťaťa. Dlhodobejšie parkovanie je možné na druhej strane komunikácie. Objekt je po rekonštrukcii energeticky efektívny a jeho energetická hospodárnosť je na úrovni A1. Záhrada je rozdelená do dvoch častí. V objekte dvora a záhrady jaslí vznikol okrem herných objektov a mobiliáru aj dostatok priestoru pre prírode blízke riešenie zelene výsadbou popínavých rastlín, trvaliek a drevín. Tieto prvky boli vysadené tak, aby vytvárali na budúcom dvore dostatok tieňa a útulného prostredia. Mesto v objekte jaslí vysadilo zelenú stenu a dažďový záhon s možnosťou vybudovania malého jazierka využívajúceho dažďovú vodu zo strechy. Všetky uvažované riešenia predstavujú zelené riešenia krajinnej tvorby a napomáhajú opatreniam proti otepľovaniu.

Charakteristika projektu

Projekt s názvom Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov bol spolufinancovaný Európskou úniou. Realizoval sa vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho Operačného programu a podpore zo štátneho rozpočtu SR.

Hlavným cieľom projektu bol vznik nového zariadenia poskytujúceho služby sociálnej starostlivosti o deti do troch rokov veku.

Miestom realizácie projektu bola Gucmanova ulica č. 679/1, 920 41 Leopoldov.

Hlavné aktivity projektu:

 • HA1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života.
 • HA 2 Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Merateľné ukazovatele:

 • Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku – 15 miest.
 • Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku – 1 zariadenie.
 • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách – 189,2800 kWh/rok.
 • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 9,3200 t ekviv. CO2.
 • Počet renovovaných verejných budov – 1.
 • Podlahová plocha renovovaných verejných budov – 235,0000 m2.

Harmonogram realizácie projektu: 09/2023 – 12/2023.

Dátum ukončenia projektu: 22. 12. 2023

Celkové oprávnené výdavky projektu: 591 052, 27 EUR.

Zazmluvnená výška NFP: 561 499,66 EUR.

http://www.mirri.gov.sk/

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/

 

V rámci projektu boli realizované nasledovné typy aktivít:

d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života,

f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Popis východiskovej situácie

Objekt je vo vlastníctve Mesta Leopoldov. V súlade s architektonickou štúdiou a projektovou dokumentáciou bol na začiatku rekonštrukcie v pomerne zlom stavebno-technickom stave. Objekt budúcich jaslí bol čiastočne podpivničený, jednopodlažný, s povalou. V pôdoryse mal tvar L. Objekt mal sedlovú strechu. Je murovaný s palachovým stropom, drevenou nosnou konštrukciou strechy (stojatá stolica) a betónovým suterénom. Objekt je ukončením radovej zástavby jednopodlažných domov so šikmou sedlovou strechou na Gucmanovej ulici smerom k mestskému úradu a Námestiu sv. Ignáca v centre Mesta Leopoldov.

V meste Leopoldov je momentálne zriadená základná i materská škola. V celej infraštruktúre vzdelávacieho systému v meste však veľmi chýbalo zariadenie pre poskytovanie služieb pre deti do troch rokov. V centre mesta, teda neďaleko od objektu, v ktorom je plánované zriadenie detských jaslí, mesto vybudovalo oddychovú zónu - mestský park, ktorá poskytuje priestor aj pre deti do troch rokov.

 

Popis jestvujúceho stavu

Objekt, v ktorom bolo vybudované zariadenie sociálnych služieb detí do troch rokov sa nachádza na Gucmanovej ulici č. 679/1, Leopoldov, okres Hlohovec, katastrálne územie: Leopoldov, parcelné číslo: 1613, 518, 519. Objekt je vo výlučnom vlastníctve Mesta Leopoldov.

Objekt a k nemu prislúchajúca záhrada je súčasťou bloku radovej zástavby, kde samotný objekt sa stáva posledným domom v rade. Na východnej strane sú situované rodinné radové domy a zo strany západnej susedí s novovybudovaným mestským úradom, ktorý je situovaný v dvoch samostatných objektoch (objekt vlastného úradu a objekt knižnice). Dom sa vlastným charakterom zapája do okolitej zástavby „centra Leopoldova“.

Pôvodný stav vnútornej dispozície nevyhovoval plánovanému využívaniu objektu, počas svojej existencie bol viackrát adaptovaný na rôzne využitie. Aj keď žiadny z nich, vrátane pôvodného, nebol určený pre dnes navrhovanú funkciu jaslí, projekt bol postavený tak, aby dosiahol nový stav maximálne úspornými, ale účelnými zmenami.

Základné technické údaje o stavbe:

 • Plocha riešeného územia: 806 m2, z toho: verejný predpriestor: 65 m2.
 • Zastavaná plocha objektu: 193 m2.
 • Záhrada s hernými prvkami: 242 m2.
 • Záhrada s ovocným sadom: 306 m2.
 • Úžitková plocha budovy: 235 m2, z toho: úžitková plocha 1. np 148 m2.
 • Úžitková plocha 2. np 87 m2.
 • Počet nadzemných podlaží: 2 (1 nadzemné podlažie + podkrovie).
 • Počet podzemných podlaží: 1 (nevyužívaný suterén).
 • Počet podlaží celkom: 3 (vrátane nevyužívaného suterénu a podkrovia).

Hlavné stavebno-konštrukčné usporiadanie objektu bolo zachované a stavbári využili v najväčšej miere jestvujúce steny, otvory, priečky a pod. Krovová konštrukcia bola vymenená pre jej nevyhovujúci stav a nahradená novou, v pôvodnom tvare a materialite. Vymenila sa drevená stropná konštrukcia, pretože bola nevyhovujúca pre nové funkcie, ktoré sú situované do priestoru krovu.

Na strane do dvora vznikla nová prekrytá terasa ako rozšírenie aktivít medzi interiérom a exteriérom užívateľov objektu.

Prevádzka je segregovaná do dvoch úrovní. Na prvom podlaží sú priestory pre deti (vstupný priestor, šatňa, umývareň s toaletami, jedáleň, kuchynka, herňa pre deti, spálňa pre deti, prekrytá terasa) a v podkrovných priestoroch sú situované priestory pre personál.

Všetky vstupy do budovy sú riešené bezbariérovo – rampami. Objekt jasieľ je rovnako plne bezbariérový.

 

Bezbariérovosť riešenia

Projekt venoval zvýšenú pozornosť možnostiam bezbariérového využívania objektu. Jednotlivé priestory sú odstupňované pre rôzne druhy handicapu. Prihliadalo sa na riešenia v rovnakých prevádzkach, taktiež bola problematika konzultovaná s legislatívnym partnerom Slovenským zväzom telesne postihnutých.

Z týchto dôvodov je základná funkcia a hlavná prevádzka objektu situovaná na 1. nadzemné podlažie, ktoré je riešené v celej ploche bezbariérovo s plytkými a pohodlnými rampami.

Navrhovaná funkcia v podkroví slúži pre doplnkové činnosti personálu, aj tie sú však plne prístupné pre handicapovaných užívateľov pomocou výťahu.

Keďže investor a prevádzkovateľ sídli vo vedľajšej budove, ktorá je taktiež zariadená ako plne bezbariérová, v prípade nepravdepodobnej potreby je možné využiť aj jej kapacitné možnosti.

Funkcia jasieľ je tak pripravená na využitie osôb so všetkými handicapmi.


Súbory na stiahnutie a ďalšie informácie

Ďalšie informácie.

Základné informácie o projekte  (123 kB)

Článok o detských jasliach na architektonickom portály www.archinfo.sk

 

Fotofokumentácia

Fotogaléria z realizácie projektu. 

Fotogaléria po dokončení.

Fotogaléria priestory.

Dekoratívna grafika

Dekoratívna grafika

Dekoratívna grafika

Dekoratívna grafika

Dekoratívna grafika

Dekoratívna grafika

Dekoratívna grafika, informácie v textovej podobe sú v priloženom pdf

 


 


Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.