Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Jasle pre deti do troch rokov

Charakteristika projektu

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Mesto Leopoldov informuje verejnosť, že vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho Operačného programu a podpore zo štátneho rozpočtu SR realizuje projekt s názvom: Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov.

Hlavným cieľom projektu je vznik nového zariadenia poskytujúceho služby sociálnej starostlivosti o deti do troch rokov veku.

Miestom realizácie projektu je Gucmanova ulica č. 679/1, 920 41 Leopoldov.

Hlavné aktivity projektu sú:

 • HA1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života.
 • HA 2 Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Merateľné ukazovatele:

 • Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku – 15 miest.
 • Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku – 1 zariadenie.
 • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách – 189,2800 kWh/rok.
 • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 9,3200 t ekviv. CO2.
 • Počet renovovaných verejných budov – 1.
 • Podlahová plocha renovovaných verejných budov – 235,0000 m2.

Harmonogram realizácie projektu: 01/2023 – 12/2023.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 591 052, 27 EUR.

Zazmluvnená výška NFP: 561 499,66 EUR.

http://www.mirri.gov.sk/

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/

 

Novovzniknuté zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Leopoldov bude zamerané na poskytovanie služieb na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života obyvateľov a služieb pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa v systéme sociálnych služieb. Projekt zároveň rešpektuje podmienku kapacitného zabezpečenia objektov zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa určenú vo výzve, a teda bola kapacita zariadenia určená pre 15 detí. V prípade, že budú zariadenie navštevovať aj deti do 1 roka veku, bude maximálna kapacita zariadenia 12 detí tak ako ustanovuje Zákon o sociálnych službách, § 32b, ods 1. Cieľovou skupinou projektu sú deti do troch rokov veku.

V rámci projektu budú realizované nasledovné typy aktivít:

d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života,

f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Popis východiskovej situácie

Objekt, ktorý je riešený v predkladanej žiadosti o poskytnutie NFP je vo vlastníctve Mesta Leopoldov. V súlade s architektonickou štúdiou a projektovou dokumentáciou je momentálne v pomerne zlom stavebno-technickom stave. Objekt budúcich jaslí je čiastočne podpivničený, jednopodlažný, s povalou. V pôdoryse má tvar L. Objekt má sedlovú strechu. Je murovaný s palachovým stropom, drevenou nosnou konštrukciou strechy (stojatá stolica) a betónovým suterénom. Objekt je ukončením radovej zástavby jednopodlažných domov so šikmou sedlovou strechou na Gucmanovej ulici smerom k mestskému úradu a Námestiu sv. Ignáca v centre Mesta Leopoldov.

Projekt vychádza z dlhodobého zámeru mesta Leopoldov a zo strategického dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Leopoldov.

Mesto vykonalo prieskum za účelom analýzy potrieb užívateľov sociálnych služieb v meste Leopoldov. Pri vyhodnotení otázok k chýbajúcim sociálnym službám v meste bolo zistené, že takmer 49 % respondentov vyjadrilo potrebu podporiť a posilniť sociálne služby zamerané na podporu rodín s deťmi.

S prihliadnutím na preferencie obyvateľov mesta možno konštatovať, že s možnosťou využívať v súčasnosti absentujúce sociálne služby na miestnej úrovni a pokrytím potreby rodín zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o deti do 3 rokov veku, sa zároveň docieli skompletizovanie siete služieb starostlivosti o deti v meste Leopoldov. Súčasne je možné predpokladať, že poskytovanie týchto služieb bude mať pozitívny dopad na podporu zamestnanosti dotknutej skupiny obyvateľov a rast kvality života v meste.

V meste Leopoldov je momentálne zriadená základná i materská škola. V celej infraštruktúre vzdelávacieho systému v meste však veľmi chýba zariadenie pre poskytovanie služieb pre deti do troch rokov. V centre mesta, teda neďaleko od objektu, v ktorom je plánované zriadenie detských jaslí, mesto vybudovalo oddychovú zónu - mestský park, ktorá poskytuje priestor aj pre deti do troch rokov.

 

Popis jestvujúceho stavu

Objekt, v ktorom je plánované vybudovanie zariadenia sociálnych služieb detí do troch rokov sa nachádza na Gucmanovej ulici č. 679/1, Leopoldov, okres Hlohovec, katastrálne územie: Leopoldov, parcelné číslo: 1613, 518, 519. Objekt je vo výlučnom vlastníctve Mesta Leopoldov.

Objekt a k nemu prislúchajúca záhrada je súčasťou bloku radovej zástavby, kde samotný objekt sa stáva posledným domom v rade. Na východnej strany sú situované rodinné radové domy a zo strany západnej bude susediť s novovybudovaným mestským úradom, ktorý bude situovaný v dvoch samostatných objektoch (objekt vlastného úradu a objekt knižnice). Dom sa vlastným charakterom zapája do okolitej zástavby „centra Leopoldova“. Návrh túto jeho charakteristiku zachováva v hmotovej, detailovej aj materiálovej podobe.

Súčasný stav vnútornej dispozície nevyhovuje plánovanému využívaniu objektu, počas svojej existencie bol viackrát adaptovaný na rôzne využitie. Aj keď žiadny z nich, vrátane pôvodného, nebol určený pre dnes navrhovanú funkciu jaslí, projekt je postavený tak, aby dosiahol nový stav maximálne úspornými, ale účelnými zmenami.

Základné technické údaje o stavbe:

 •  Plocha riešeného územia: 806 m2, z toho: verejný predpriestor: 65 m2.
 • Zastavaná plocha objektu: 193 m2.
 • Záhrada s hernými prvkami: 242 m2.
 • Záhrada s ovocným sadom: 306 m2.
 • Úžitková plocha budovy: 235 m2, z toho: úžitková plocha 1. np 148 m2.
 • Úžitková plocha 2. np 87 m2.
 • Počet nadzemných podlaží: 2 (1 nadzemné podlažie + podkrovie).
 • Počet podzemných podlaží: 1 (nevyužívaný suterén).
 • Počet podlaží celkom: 3 (vrátane nevyužívaného suterénu a podkrovia).

Žiadateľ hlavné stavebno-konštrukčné usporiadanie zachováva a využíva v najväčšej miere jestvujúce steny, otvory, priečky a pod. Krovová konštrukcia bude vymenená pre jej nevyhovujúci stav a nahradená novou, v pôvodnom tvare a materialite. Projekt tiež uvažuje s výmenou drevenej stropnej konštrukcie nad 1.NP, pretože je nevyhovujúca pre nové funkcie, ktoré sú situované do priestoru krovu.

Na strane do dvora situuje žiadateľ novú prekrytú terasu ako rozšírenie aktivít medzi interiérom a exteriérom užívateľov objektu.

Prevádzka je segregovaná do dvoch úrovní. Na 1.NP sú priestory pre deti (vstupný priestor, šatňa, umývareň s toaletami, jedáleň, kuchynka, herňa pre deti, spálňa pre deti, prekrytá terasa) a v podkrovných priestoroch sú situované priestory pre personál (je tu jeden veľký priestor pre oddych zamestnancov – denná miestnosť, priestor pre pracovné stoly, ktoré budú využívané pre agendu chodu jaslí – predpoklad 1-2 hodiny denne, malý sklad, kotolňa, kúpelňa ).

Záhrada je rozdelená do dvoch častí. Priestor pri objekte je určený pre aktivity detí a vzdialenejšia časť – stromový sad, je určená ako pre deti, tak môže byť využívaná aj pre širšiu verejnosť, nakoľko je prístupná aj zo strany miestneho úradu.

Všetky vstupy do budovy sú riešené bezbariérovo – rampami. Objekt jasieľ je rovnako plne bezbariérový. Rozdiel medzi I. a II. nadzemným podlažím je riešený formou výťahu. Uvedené potvrdzuje i projektová dokumentácia, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto ŽoNFP.

Parkovanie je vyriešené jedným krátkodobým parkovacím miestom pred objektom pri hlavnom vstupe (prívoz a odvoz dieťaťa). Dlhodobejšie parkovanie je možné na druhej strane komunikácie kde je 8 parkovacích miest a jedno miesto pre telesne postihnutých vybudovaných mestom.

Navrhované technické riešenie je v súlade s princípmi energetickej efektívnosti budov uplatňovaných pre sektor verejných budov v zmysle IROP a v nadväznosti na kategorizáciu budov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Po ukončení realizácie projektu bude dosiahnutá Energetická hospodárnosť podľa globálneho ukazovateľa - primárnej energie - na úrovni A1.

Priestorové podmienky umožňujú vybudovanie málokapacitného zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov, ktoré prinesie neobmedzený prístup, dostupnú dopravu, dostupnosť technických pomôcok, informácií, rodiny, priateľov a všeobecných služieb poskytovaných v komunite.

 

Bezbariérovosť riešenia

Projekt venoval zvýšenú pozornosť možnostiam bezbariérového využívania objektu. Jednotlivé priestory sú odstupňované pre rôzne druhy handicapu. Táto problematika bola konzultovaná s investorom i budúcim užívateľom, prihliadalo sa na riešenia v rovnakých prevádzkach, taktiež bola problematika konzultovaná s legislatívnym partnerom Slovenským zväzom telesne postihnutých. Prijaté riešenia sú premietnuté po vzájomnej dohode do vlastného návrhu.

Z týchto dôvodov je základná funkcia a hlavná prevádzka objektu situovaná na 1. nadzemné podlažie, ktoré je riešené v celej ploche bezbariérovo s plytkými a pohodlnými rampami. Súčasťou tohto prístupu začlenenie všetkých, aj doplnkových funkcii, vrátane vzťahu s ulicou ako i možnosti využitia záhrady pre osoby so širokou škálou handicapov, vrátane rodinných príslušníkov detí, zamestnancov a širokej verejnosti ako potenciálnych užívateľov.

Navrhovaná funkcia v podkroví slúži pre doplnkové činnosti personálu, aj tie sú však plne prístupné pre handicapovaných užívateľov pomocou výťahu.

Keďže investor a prevádzkovateľ sídli vo vedľajšej budove, ktorá je taktiež zariadená ako plne bezbariérová, v prípade nepravdepodobnej potreby je možné využiť aj jej kapacitné možnosti.

Funkcia jasieľ je tak pripravená na využitie osôb so všetkými handicapmi.

V objekte dvora a záhrady jaslí vznikne okrem herných objektov a mobiliáru, ktoré sú súčasťou oprávnených výdavkov projektu, aj dostatok priestoru pre prírode blízke riešenie zelene výsadbou popínavých rastlín, trvaliek a drevín. Tieto prvky budú vysadené tak, aby vytvárali na budúcom dvore dostatok tieňa a útulného prostredia. Mesto v objekte jaslí vybuduje zelenú stenu a dažďový záhon s možnosťou malého jazierka využívajúceho dažďovú vodu zo strechy. Všetky uvažované riešenia predstavujú zelené riešenia krajinnej tvorby a napomáhajú opatreniam proti otepľovaniu.

 

Súbory na stiahnutie a ďalšie informácie

Ďalšie informácie.

Základné informácie o projekte  (123 kB)

 

Fotofokumentácia

Fotogaléria z realizácie projektu. 

Dekoratívna grafika, informácie v textovej podobe sú v priloženom pdf

 


 


Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.