Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Vodozádržné opatrenia

Mesto Leopoldov informuje verejnosť, že vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a podpore zo štátneho rozpočtu SR realizuje projekt s názvom:

Budovanie vodozádržných opatrení v meste Leopoldov

Cieľom projektu Budovanie vodozádržných opatrení v meste Leopoldov je posilnenie ochrany pred povodňami a zmiernenie ich negatívnych dôsledkov na majetok, ľudské zdravie, životné prostredie a hospodársku činnosť ako aj zmiernenie ďalších negatívnych dôsledkov zmeny klímy zadržiavaním vody v krajine.

Realizáciou projektu dôjde k zníženiu rizika lokálnych povodní spôsobujúcich škody na majetku obce a jej obyvateľov. Uvedený cieľ bude dosiahnutý realizáciou cielene navrhnutých vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Leopoldov.

Miesto realizácie projektu je intravilán mesta Leopoldov a zároveň sú všetky parcely, na ktorých sa bude projekt realizovať, vo vlastníctve mesta Leopoldov.

Hlavná aktivita projektu: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.

Merateľné ukazovatele:

  • Plocha vodozádržného opatrenia – 8 022,04 m2
  • Počet realizovaných vodozádržných opatrení – 4

Harmonogram realizácie projektu: 02/2023 – 09/2023

Celkové oprávnené výdavky projektu: 82 166,98 EUR

Zazmluvnená výška NFP: 78 058,63 EUR

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Predmetom projektu sú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Ide o budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade. Ich funkciou je znižovať odtok zrážkových vôd a ich uchovanie v mieste dopadu, ale aj celkový pozitívny vplyv na klímu územia. Sekundárnou funkciou je ochrana územia z pohľadu jeho celkovej environmentálnej štruktúry a zlepšenie jeho odolnosti voči klimatickej zmene.

V rámci projektu sú navrhované nasledovné riešenia vodozádržných opatrení:

  • Materská škola - zriadenie dažďovej záhrady z dažďových zvodov. Ide o 4 plochy s dažďovou záhradou, do ktorých sú zaústené dažďové zvody z budov pod úrovňou terénu, čím odvodňujú strechy, resp. zachytávajú vodu zo striech a ostatných plôch. Objekt, kde vzniknú dažďové záhrady je využívaný ako dvor.
  • Základná škola - zriadenie dažďovej záhrady z dažďových zvodov. Ide o 4 plochy s dažďovou záhradou, do ktorých sú zaústené dažďové zvody z budov.V zadnej časti areálu školy sú pri vstupe do budovy po pravej strane navrhované výsadby popínavých drevín na 6 metrov vysokej konštrukcii ukotvenej do steny budovy tak, aby postupne vytvárali kompaktnú živú stenu. Na západnej stene severnej časti budovy sú navrhnuté dve nadzemné retenčné nádrže určené na polievanie.
  • Vpust z parkoviska a návrh dažďovej záhrady. Ide o 1 plochu s dažďovou záhradou, do ktorej je zaústená plocha priľahlého parkoviska v úrovni terénu.
  • Riešenie cestnej vpuste pred MsÚ s odvedením do dažďovej záhrady. Ide o 1 plochu s dažďovou záhradou, do ktorej je zaústená plocha priľahlej cesty z križovatky ulíc Piešťanskej a Hlohovskej kanalizačným vpustom, resp. kanalizačnou rúrou.
Vodozádržné opatrenia základné informácie o projekte  (129 kB)

Vodozádržné opatrenia – realizované stavebné práce  (141 kB)