Realizované a plánované projekty

Dovoľujeme si Vás upozorniť že informácie v tejto sekcii budú v krátkom čase doplnené a aktualizované. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť

 

Zatepľovanie starej budovy ZŠ

zatepľovanie ZŠPráce na odstránení havarijného stavu fasády základnej školy začali už v minulom roku, keď bola odstránená omietka. Na jeseň tohto roka boli ukončené práce na zatepľovaní, v hodnote 186 000,- €. Mesto túto investíciu financuje z vlastného rozpočtu, ale požiadali sme aj o dotáciu vo výške 100 000,- € ministerstvo školstva.   

 

Viac informácií. 


 Premena „starého cintorína“ na Nový park

novy%20parkV tomto roku sme absolvovali súťaž návrhov, prípravu projektovej dokumentácie a pred dverami je i výber dodávateľa na náš nový „Nový park“.  Veríme, že tento raz sa po dlhých rokoch bez využitia starý cintorín konečne dočká svojich návštevníkov. Pri hľadaní využitia tohto priestoru či stromovej aleje ste rozhodovali aj vy prostredníctvom prieskumu vašich potrieb. Dnes sa tešíme, že už v prvej polovici roku 2018 začneme pracovať na jeho premene.

 

Viac informácií.


Rekonštrukcia Hollého ulice a prekládka NN vedení

Holleho ulica

V tomto roku sme začali rekonštruovať aj ulicu Hollého. Pred stavebnými prácami, ktoré začnú už na jar 2018, sme začali realizovať prekládku NN vedení do zeme, čo zlepší celkový vzhľad cesty. Obyvatelia ulice, ale aj tí, ktorí po nej budú prechádzať, sa môžu tešiť na úpravu komunikácie, ktorá prinesie bezpečnosť a nový vzhľad podobný námestiu.

 

Viac informácií.


 Požiarna zbrojnica

poziarna zbrojnica

Na Gucmanovej ulici v smere na ÚVTOS a ÚVV, v poli oproti parkoviska ústavu začne vyrastať nová požiarna zbrojnica už na jar 2018. Jej priestory budú prínosom nielen pre miestny dobrovoľný hasičský zbor a jeho činnosť, ale aj pre mesto, a to vo forme doteraz absentujúcich skladových priestorov. 

 

 

Viac informácií. 


  Komunitné centrum 

stacionar

Našli sme využitie pre objekt bývalej policajnej stanice na Štúrovej ulici. Ak získame dotáciu z eurofondov, vybudujeme v jeho priestoroch denný stacionár, priestory pre rehabilitácie, ale aj odľahčovaciu službu či núdzové bývanie.

 

 

Viac informácií.


Kino sa dočká návrhu novej podoby aj využitia

kinoPred takmer štyridsiatimi rokmi fungoval objekt kina aj ako kultúrne a osvetové centrum. Plánovanou rekonštrukciou doň prinesieme každodenný život a aktivitu. Azda práve tento krok posunie naše voľnočasové a neformálne vzdelávanie, kultúru a spoločenské aktivity do čias, keď sme na ne mali aj viac času.

 

 

Viac informácií. 


NOVÝ MESTSKÝ ÚRAD PRINESIE NIELEN ATRAKTÍVNE PROSTREDIE 

rekon%C5%A1trukcia_mestskeho_uraduJeden z najočakávanejších investičných zámerov mesta, ktorý bol začatý ešte v predchádzajúcom volebnom období, bol takmer rok pozastavený z dôvodu zrušenia územného konania. V uplynulom čase mesto zrealizovalo potrebné opatrenia, výsledkom ktorých bude obnovenie územného a stavebného konania. Veríme, že v nasledujúcom roku začneme s uvoľňovaním priestorov pre stavbu nového MsÚ a s rekonštrukciou priestorov toho starého, čím získame priestory pre nové služby a plánované aktivity v našom meste.

  

Viac informácií. 


Budova MTK prešla po šesťdesiatich rokoch rekonštrukciou

stadion08Popri investičných cieľoch, ale aj podpore vzdelávania sme nezabudli ani na športovcov. Dali sme im do užívania objekt, ktorý bude reprezentovať naše mesto nielen pri regionálnych súťažiach.

 

 

 

Viac informácií.


Časť cintorína „po novom“

Nová sekcia na cintoríneV novembri uplynulého roka sme skolaudovali stavbu novej sekcie na novom cintoríne. Hoci ešte pracujeme na konečnom „poľnom vzhľade“, výsadbe voľných hrobových miest, už máme pozitívne ohlasy. Svedčí o tom aj váš záujem o nájmy týchto plôch a pokračovanie v začatom nápade.

 

 


Viac informácií.


PRIESTORY NÁŠHO „AMFITEÁTRA“ SPOLKOVEJ ZÁHRADY“ PLÁNUJEME REKONŠTRUOVAŤ PO ČASTIACH

Spolková záhradaVzhľad javiska, hľadiska či priestorov baru v Spolkovej záhrade je našou ďalšou prioritou v oblasti kultúrnych stánkov. V tomto roku plánujeme spracovať projektovú dokumentáciu a následne začneme od javiska obnovovať i tieto priestory a snáď sa nám v troch etapách podarí vybudovať kultúrny stánok hodný vystúpenia i väčších interpretov.

 

 

 

Viac informácií. 


Naša Materská škôlka dnes obsiahne 100 detí

Budova zrekonštruovanej materskej školy.Demografický vývoj nielen v našom mestečku nasvedčuje „chvíľkovému“ nárastu počtu detí a náporu na budovanie nových priestorov a tried v materských školách. Štát sa rozhodol podporovať samosprávy dotáciami na nové triedy. My sme to zvládli v existujúcich priestoroch s použitím priestorov Mestskej knižnice. 

 

 

Viac informácií.


nové zázemie pre tenis

Areál tenisových ihrískNa Gucmanovej ulici v okolí športovísk to hlavne v letných mesiacoch žije. Toto miesto je hlavným strediskom zábavy, oddychu, kultúry či športu. O rok tu vybudujeme nový objekt, ktorý bude slúžiť tenisovému klubu, ale aj iným klubom a organizáciám v meste na cvičenie a športové aktivity mimo hlavnej tenisovej sezóny. Návrh riešenia tohto objektu je veľmi prírodný a zároveň plne funkčný. Veríme, že aj vďaka novým priestorom na mimosezónne trénovanie bude tento šport v leopoldovských dresoch rovnako úspešný ako doposiaľ.

 

Viac informácií. 


Chodník v smere na Šulekovo čaká na svoj čas

Cesta od Novopoldu na čerpaciu stanicuUž od roku 2014 pracujeme na majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov pod plánovaným chodníkom, ktorý by mal viesť od časti Novopold po autobusovú zastávku pri čerpacej stanici Slovnaft. Z hľadiska bezpečnosti chodcov je tento problém veľmi aktuálny. Napriek dlhotrvajúcemu úsiliu zatiaľ stále nemôžeme pristúpiť k realizácii z dôvodov veľkej rozdrobenosti pozemkov a nevôle vlastníkov odpredať často aj malé plochy parciel.

 

  

Viac informácií.  


Most na Trolaskoch je po sanácii

Oprava mosta na TrolaskochPo získaní dotácie z Ministerstva kultúry SR z programu Obnov svoj dom sme zrealizovali základnú sanáciu národnej kultúrnej pamiatky – Mosta na Trolaskoch. Naším cieľom je v nasledujúcom období z finančných grantov aspoň čiastkovo realizovať aj iné obnovy národných kultúrnych pamiatok a zachovávať tak kultúrne dedičstvo.

 

 

Viac informácií.


Knižnica v Nových priestoroch

kniznica_v_novych_priestorochPotreba rozšírenia priestorov materskej škôlky nás prinútila zaoberať sa zariadením nových priestorov pre mestskú knižnicu. Ako najvhodnejší objekt sme vybrali bývalú budovu policajnej stanice na Štúrovej ulici. Tu sme vybudovali príjemné priestory, ktoré môžete využívať od septembra 2016.

 

 

 Viac informácií.


KOMASÁCIA PIEŠŤANSKÁ

komasované územie

Nedostatok pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu a rastúci záujem o výstavbu rodinných domov nás priviedol k rozhodnutiu realizovať drobné pozemkové úpravy, ktorými z rozdrobených pozemkov vzniknú stavebné a vytvorí sa tak nová lokalita s takmer šesťdesiatimi stavebnými pozemkami.

 

 

Viac informácií. 


AJ ODĽAHLEJŠIE LOKALITY SÚ PRÍSTUPNEJŠIE

obr%C3%A1zok%20112V minulom roku sme zrealizovali rekonštrukciu a vybudovanie asfaltového koberca v časti na Prechodné a Cintorínsku ulicu. Veríme, že v každom období sa nám podarí zrekonštruovať aspoň časť z podobných odľahlých komunikácií a tieto cestičky tak postupne sprístupnia extravilán nášho mestečka aj pre oddychový voľnočasový turizmus.

 

Viac informácií


Pribúdajúce žiadosti o nájomné byty 

Bytovky na Rázusovej uliciMesto Leopoldov disponuje nájomnými bytmi na Gojdičovej a Rázusovej ulici. Tento počet však nepokrýva všetky žiadosti a žiadateľov neustále pribúda. Preto sme začali pracovať na odkupovaní pozemkov pod plánovanú bytovku, ktorá by mohla vyrásť na Rázusovej ulici oproti tej existujúcej.

 

 

Viac informácií.


Bicyklom do práce či na výlet je našou regionálnou prioritou

cykloPlánovanou cyklotrasou chceme prepojiť Piešťany s Hlohovcom, samozrejme cez Leopoldov. Chceme využiť eurofondy a vybudovať príjemnú a pohodlnú trasu s dĺžkou takmer 30 km, s mostom do Koplotoviec a zároveň vybudovať bezpečné cykloparkovanie na železničnej stanici.

 


Viac informácií.


Parkovanie popri železničnej stanici je vážny problém

Parkovanie na staniciLeopoldov ako železničný uzol má výhodnú polohu v súvislosti so železničnou dopravou a jej využívaním na cestovanie do zamestnania, do škôl a pod. Táto výhoda so sebou prináša aj negatíva. Tie vnímame na Nádražnej a Štúrovej ulici, kde pred bytovými a rodinnými domami parkujú cestujúci železníc a obmedzujú tak obyvateľov týchto ulíc, ktorým znemožňujú parkovanie či narúšajú bezpečnosť pri parkovaní na rôznych nevhodných, neoznačených a nebezpečných miestach. Tento problém už dlhodobejšie riešime so Železnicami SR s cieľom vybudovať záchytné parkovisko s možnosťou financovania z eurofondov.

Viac informácií.


Dvory v obkolesení bytoviek v našom meste majú šancu na nový vzhľad

uprava_dvorov2Eurofondy ponúkajú možnosť revitalizácie plôch aj poloverejných priestorov, ktoré patria svojou podstatou obyvateľom bytových domov, hoci nie sú ich vlastníkmi. Zapájame sa aj do tejto výzvy, a to hneď tromi plochami – na Gojdičovej, Nádražnej a Štúrovej ulici. Naším cieľom je dať týmto plochám príjemnejší vzhľad a využitie, čo ocenia ich používatelia. 

 


Viac informácií.


Aby sme znížili náklady na odpady naučíme sa kompostovať

Ilustračný obrázokV našom meste máme možnosť separovať takmer všetky zložky odpadu. Problémovým však ešte ostáva práve často najobjemnejšia zložka, ktorou je biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Práve tento druh odpadu začneme separovať, ak budeme úspešní v eurofondovej výzve na nákup kompostérov a veríme, že aj táto aktivita výrazne zníži množstvo vyprodukovaného odpadu našich domácností. 

 Okrem plášťa na ZŠ chceme podporiť aj kvalitu vzdelávania

kvalita_vybaveniaŠpecializované učebne pre deti na základnej škole sú ďalšou témou, ktorú sa usilujeme riešiť vo forme podpory z eurofondov. Na ZŠ by touto aktivitou malo vzniknúť niekoľko nových učební pre interaktívne vzdelávanie odborných predmetov.

 
Chodci majú prednosť!  Všade, ale najmä tam, kde sú chodníky už v dezolátnom stave

oprava_ciestAk nám to rozpočet bude dovoľovať, pokúsime sa zrekonštruovať chodníky, ktoré sú u nás využívané najčastejšie, a napriek tomu sú v najhoršom stave. Ide najmä o Gojdičovu ulicu, ale pozornosť budeme venovať aj chodníkom na Kukučínovej a Štúrovej ulici. 

 
Park sa po svojej rekonštrukcii ešte neukázal v plnej kráse

Park na námestíUž druhý rok sme si dali za cieľ zkultivovať „zabudnuté“ záhony v parku, zlepšiť vzhľad trávnikov, ošetriť stromy a ešte mnoho iných aktivít, ktoré sú potrebné na to, aby bol náš park taký príjemný, ako keď bol čerstvo vybudovaný.  Veríme, že začiatkom roka 2018 uvidíte výsledky.

 

 

 


Aj ulice Rázusova a Mojzesova sa dostanú vyššie v rebríčku

Rázusova ulicaOkrem spomínaných opráv ulíc a chodníkov sa usilujeme medzi väčšie priority mesta posunúť aj opravu Rázusovej a Mojzesovej ulice.


 

  Ak bude komasácia úspešná, pokračujeme

Pozemky prebiehajúcej komasácieSituácia v súvislosti so zvyšujúcim sa záujem obyvateľov o výstavbu rodinných domov začína byť akútna. Veríme, že tento problém pomôže vyriešiť rozbehnutá komasácia pozemkov pri stanici. Ak bude tento zámer úspešný, plánujeme možnosti výstavby pre obyvateľov rozšíriť ďalšou komasáciou.


 Nový „koberec“ na Hlohovskej ceste

hlohovska_cestaOpravy sa dočkala aj Hlohovská cesta.

 


 

  Aj materská škola sa bude môcť pochváliť novým vybavením

skolka_nove_vybavenieOkrem pozornosti, ktorú venujeme základnej škole, sa usilujeme rovnako zveľaďovať aj materskú školu. Preto sa prostredníctvom ďalšieho projektu škôlka dočká nového vybavenia.