Realizované a plánované projekty

Dvory v obkolesení bytoviek v našom meste majú šancu na nový vzhľad 

 vnútroblok

Projekt – Gojdičova / Štúrova – úprava dvora, realizačná projektová dokumentácia rieši plochy verejných priestorov obytného dvora. Projekt je rozdelený na dva stavebné objekty. Objekt SO 01 rieši spevnené plochy, mobiliár a herné prvky s bezpočnostnými dopadovými zónami. Objekt SO 02 rieši nespevnené plochy a sadové úpravy.

 

 

Získali sme 1,4 milióna eur na dom sociálnych služieb 

po realizacii

Mesto Leopoldov sa stalo úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Dom sociálnych služieb Leopoldov. Projekt v sebe zahŕňa stavebnú rekonštrukciu objektu bývalej budovy Okresného oddelenia verejnej bezpečnosti v Leopoldove a súčasného sídla knižnice na Štúrovej ulici. Bol už v prvom kole hodnotený pozitívne. Jeho hlavným cieľom je zavedenie systému sociálnej starostlivosti v Leopoldove a rozvoj sociálnej starostlivosti o nevládnych a sociálne vylúčených občanov. V rámci rekonštrukcie sa plánuje i napr. nákup vnútorného vybavenia a zníženie energetickej náročnosti budovy. Po ukončení projektu bude zariadenie poskytovať služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu a dovŕšenia dôchodkového veku prostredníctvom zriadenia domu sociálnych služieb (5 miest na odľahčovaciu službu, 18 na denný stacionár a zariadenie zázemia opatrovateľskej služby a rehabilitácií).

Publikované: 20. 4. 2020 

Viac informácií

 

PRIPRAVUJEME PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU NA MOYZESOVU ULICU

po realizacii

Zámerom mesta je čo najkvalitnejšie zrekonštruovať túto ulicu tak, aby sa vytvoril priestor, ktorý bude príjemný pre pobyt človeka a ohľaduplný voči životnému prostrediu, a s ktorým budú stotožnení a spokojní miestny obyvatelia. V súčasnosti je na tejto ulici asfaltový pás o šírke cca 3,8 metra, ktorý je orientovaný k vonkajšiemu kraju komunikácie, kde sa nachádza výstavba individuálnych rodinných domov. Na strane radovej zástavby je zelený pás o šírke cca 6-8metrov, kde sú situované vstupy na pozemky, v niektorých prípadoch aj s priečnym parkovaním.

Publikované: 20. 4. 2020 

Viac informácií

 

 

ŠTÚDIA TROLASKY A NOVÁ VÝSADBA

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

 v susedstve MSU by mohli vyrásť detské jasle

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

  

Z kina bude kultúrne centrum

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

modernizácia odborných učební ZŠ

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

 

plán výstavby a rekonštrukcie nájomných bytov

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia tribúny MTK

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

Spravodlivosť v odpadoch

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

NOVý ZBERNý dvor a kompostáreň

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

ZELEŇ NÁM NIE je ľahostajná

po realizacii

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

Po oprave je časť chodníka na Gojdičovej ulici

po realizacii

Popri investičných plánoch, projektoch a aktivitách väčších rozmerov nezabúdame ani na "drobné" opravy chodníkov a komunikácií. V uplynulom roku sme zrekonštruovali časť chodníka na Gojdičovej ulici, ktorý je využívaný chodcami hlavne pri presune na Železničnú stanicu či autobusovú zastávku. Vyriešili sme odtokové pomery povrchových vôd, nové obrubníky, dlažbu a vstupy do RD. Zároveň pripravujeme passport miestnych komunikácií a chodníkov aby sme vedeli účelne a koncepčne rekonštruovať ďalšie naše verejné priestory. 

Publikované: 5.1.2018

 

 

BICYKLOM DO PRÁCE ČI NA VÝLET JE NAŠOU REGIONÁLNOU PRIORITOU

cykloPlánovanou cyklotrasou chceme prepojiť Piešťany s Hlohovcom, samozrejme cez Leopoldov. Chceme využiť eurofondy a vybudovať príjemnú a pohodlnú trasu s dĺžkou takmer 30 km a zároveň vybudovať bezpečné cykloparkovanie na železničnej stanici.

Publikované: 27.12.2017 

Viac informácií

 

 

 

Zatepľovanie starej budovy ZŠ

zatepľovanie ZŠ

Práce na odstránení havarijného stavu fasády základnej školy začali už v minulom roku, keď bola odstránená omietka. Na jeseň tohto roka boli ukončené práce na zatepľovaní, v hodnote 186 000,- €. Mesto túto investíciu financuje z vlastného rozpočtu, ale požiadali sme aj o dotáciu vo výške 100 000,- € ministerstvo školstva.   

Publikované: 20.12.2017 

Viac informácií

 

 

 

Premena „starého cintorína“ na Nový park

novy%20park

V roku 2017 sme absolvovali súťaž návrhov, prípravu projektovej dokumentácie a pripravujeme výber dodávateľa na „Nový park“.  Veríme, že tento raz sa po dlhých rokoch bez využitia starý cintorín konečne dočká svojich návštevníkov. Pri hľadaní využitia tohto priestoru či stromovej aleje ste rozhodovali aj vy prostredníctvom prieskumu vašich potrieb. Už v prvej polovici roku 2018 začneme pracovať na jeho premene.

Publikované: 20.12.2017

Viac informácií


 

 

Rekonštrukcia Hollého ulice a prekládka NN vedení

Holleho ulica

V tomto roku sme začali rekonštruovať aj ulicu Hollého. Pred stavebnými prácami, ktoré začnú už na jar 2018, sme začali realizovať prekládku NN vedení do zeme, čo zlepší celkový vzhľad cesty. Obyvatelia ulice, ale aj tí, ktorí po nej budú prechádzať, sa môžu tešiť na úpravu komunikácie, ktorá prinesie bezpečnosť a nový vzhľad podobný námestiu.

Publikované: 05.12.2017  

Viac informácií

 

 

 Požiarna zbrojnica

poziarna zbrojnica

Na Gucmanovej ulici v smere na ÚVTOS a ÚVV, v poli oproti parkoviska ústavu začne vyrastať nová požiarna zbrojnica už na jar 2018. Jej priestory budú prínosom nielen pre miestny dobrovoľný hasičský zbor a jeho činnosť, ale aj pre mesto, a to vo forme doteraz absentujúcich skladových priestorov. 

Publikované: 15.11.2017  

 Viac informácií

 

 

  Komunitné centrum 

stacionar

Našli sme využitie pre objekt bývalej policajnej stanice na Štúrovej ulici. Ak získame dotáciu z eurofondov, vybudujeme v jeho priestoroch denný stacionár, priestory pre rehabilitácie, ale aj odľahčovaciu službu či núdzové bývanie.

Publikované: 10.11.2017   

 Viac informácií

 

 

 

Kino sa dočká návrhu novej podoby aj využitia

kinoPred takmer štyridsiatimi rokmi fungoval objekt kina aj ako kultúrne a osvetové centrum. Plánovanou rekonštrukciou doň prinesieme každodenný život a aktivitu. Azda práve tento krok posunie naše voľnočasové a neformálne vzdelávanie, kultúru a spoločenské aktivity do čias, keď sme na ne mali aj viac času.

Publikované: 11.7.2017   

Viac informácií

 

 

 

NOVÝ MESTSKÝ ÚRAD PRINESIE NIELEN ATRAKTÍVNE PROSTREDIE 

rekon%C5%A1trukcia_mestskeho_uraduNajočakávanejší investičný zámer mesta, bol takmer rok pozastavený z dôvodu zrušenia územného konania. Vynaložili sme veľa úsilia pre obnovenie územného konania a začatie stavebného konania. Veríme, že v roku 2018 začneme s uvoľňovaním priestorov pre stavbu nového MsÚ a s rekonštrukciou priestorov toho starého, čím získame priestory pre nové služby a plánované aktivity v našom meste.

Publikované: 1.7.2017

Viac informácií

 


Budova MTK prešla po šesťdesiatich rokoch rekonštrukciou

stadion08Popri investičných cieľoch, ale aj podpore vzdelávania sme nezabudli ani na športovcov. Dali sme im do užívania objekt, ktorý bude reprezentovať naše mesto nielen pri regionálnych súťažiach.

Publikované: 20.6.2017

Viac informácií

 

 Časť cintorína „po novom“

Nová sekcia na cintoríne

V novembri uplynulého roka sme skolaudovali stavbu novej sekcie na novom cintoríne. Hoci ešte pracujeme na konečnom „poľnom vzhľade“, výsadbe voľných hrobových miest, už máme pozitívne ohlasy. Svedčí o tom aj váš záujem o nájmy týchto plôch a pokračovanie v začatom nápade.

Publikované: 15.6.2017

Viac informácií

 

 

NOVÉ ZÁZEMIE PRE TENIS

Areál tenisových ihrískNa Gucmanovej ulici v okolí športovísk to hlavne v letných mesiacoch žije. Plánujeme tu vybudovať nový objekt, ktorý bude slúžiť tenisovému klubu, ale aj iným klubom v meste na cvičenie a športové aktivity. Návrh riešenia tohto objektu je veľmi prírodný a zároveň plne funkčný. Veríme, že aj vďaka novým priestorom na mimosezónne trénovanie bude tento šport v leopoldovských dresoch rovnako úspešný ako doposiaľ.

Publikované: 11.6.2017 

Viac informácií

 

 

 MOST NA TROLASKOCH JE PO SANÁCII

Oprava mosta na TrolaskochPo získaní dotácie z Ministerstva kultúry SR z programu Obnov svoj dom sme zrealizovali základnú sanáciu národnej kultúrnej pamiatky – Mosta na Trolaskoch. Naším cieľom je v nasledujúcom období z finančných grantov aspoň čiastkovo realizovať aj iné obnovy národných kultúrnych pamiatok a zachovávať tak kultúrne dedičstvo.

Publikované: 30.5.2017 

 Viac informácií

 

 

PRIESTORY NÁŠHO „AMFITEÁTRA“ SPOLKOVEJ ZÁHRADY“ PLÁNUJEME REKONŠTRUOVAŤ PO ČASTIACH

Spolková záhradaVzhľad javiska, hľadiska či priestorov baru v Spolkovej záhrade je našou ďalšou prioritou v oblasti kultúrnych stánkov. V tomto roku plánujeme spracovať projektovú dokumentáciu a následne začneme od javiska obnovovať i tieto priestory a snáď sa nám v troch etapách podarí vybudovať kultúrny stánok hodný vystúpenia i väčších interpretov.

Publikované: 28.5.2017  

 Viac informácií. 

 


AJ ODĽAHLEJŠIE LOKALITY SÚ PRÍSTUPNEJŠIE

obr%C3%A1zok%20112V minulom roku sme zrealizovali rekonštrukciu a vybudovanie asfaltového koberca v časti na Prechodné a Cintorínsku ulicu. Veríme, že v každom období sa nám podarí zrekonštruovať aspoň časť z podobných odľahlých komunikácií a tieto cestičky tak postupne sprístupnia extravilán nášho mestečka aj pre oddychový voľnočasový turizmus.

 Publikované: 18.5.2017


 

 

Parkovanie popri železničnej stanici je vážny problém

Parkovanie na staniciLeopoldov ako železničný uzol má výhodnú polohu v súvislosti so železničnou dopravou a jej využívaním na cestovanie do zamestnania, do škôl a pod. Táto výhoda so sebou prináša aj negatíva. Tie vnímame na Nádražnej a Štúrovej ulici, kde pred bytovými a rodinnými domami parkujú cestujúci železníc a obmedzujú tak obyvateľov týchto ulíc, ktorým znemožňujú parkovanie či narúšajú bezpečnosť pri parkovaní na rôznych nevhodných, neoznačených a nebezpečných miestach. Tento problém už dlhodobejšie riešime so Železnicami SR s cieľom vybudovať záchytné parkovisko s možnosťou financovania z eurofondov.

Publikované: 20.7.2017


NAŠA MATERSKÁ ŠKÔLKA DNES OBSIAHNE 100 DETÍ

Budova zrekonštruovanej materskej školy.Demografický vývoj nielen v našom mestečku nasvedčuje „chvíľkovému“ nárastu počtu detí a náporu na budovanie nových priestorov a tried v materských školách. Štát sa rozhodol podporovať samosprávy dotáciami na nové triedy. My sme to zvládli v existujúcich priestoroch s použitím priestorov Mestskej knižnice. 

Publikované: 20.7.2017

 

 

 

CHODNÍK V SMERE NA ŠULEKOVO ČAKÁ NA SVOJ ČAS

Cesta od Novopoldu na čerpaciu stanicuUž od roku 2014 pracujeme na majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov pod plánovaným chodníkom, ktorý by mal viesť od časti Novopold po autobusovú zastávku pri čerpacej stanici Slovnaft. Z hľadiska bezpečnosti chodcov je tento problém veľmi aktuálny. Napriek dlhotrvajúcemu úsiliu zatiaľ stále nemôžeme pristúpiť k realizácii z dôvodov veľkej rozdrobenosti pozemkov a nevôle vlastníkov odpredať často aj malé plochy parciel.

Publikované: 15.7.2017

 

 

KOMASÁCIA PIEŠŤANSKÁ

komasované územie

Nedostatok pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu a rastúci záujem o výstavbu rodinných domov nás priviedol k rozhodnutiu realizovať drobné pozemkové úpravy, ktorými z rozdrobených pozemkov vzniknú stavebné a vytvorí sa tak nová lokalita s takmer šesťdesiatimi stavebnými pozemkami.

Publikované: 7.7.2017 

 

 


KNIŽNICA V NOVÝCH PRIESTOROCH

kniznica_v_novych_priestorochPotreba rozšírenia priestorov materskej škôlky nás prinútila zaoberať sa zariadením nových priestorov pre mestskú knižnicu. Ako najvhodnejší objekt sme vybrali bývalú budovu policajnej stanice na Štúrovej ulici. Tu sme vybudovali príjemné priestory, ktoré môžete využívať od septembra 2016.

Publikované: 5.7.2017 

 

 

 

PRIBÚDAJÚCE ŽIADOSTI O NÁJOMNÉ BYTY 

Bytovky na Rázusovej uliciMesto Leopoldov disponuje nájomnými bytmi na Gojdičovej a Rázusovej ulici. Tento počet však nepokrýva všetky žiadosti a žiadateľov neustále pribúda. Preto sme začali pracovať na odkupovaní pozemkov pod plánovanú bytovku, ktorá by mohla vyrásť na Rázusovej ulici oproti tej existujúcej.

Publikované: 5.7.2017   

 

 

 

Aby sme znížili náklady na odpady naučíme sa kompostovať

Ilustračný obrázokV našom meste máme možnosť separovať takmer všetky zložky odpadu. Problémovým však ešte ostáva práve často najobjemnejšia zložka, ktorou je biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Práve tento druh odpadu začneme separovať, ak budeme úspešní v eurofondovej výzve na nákup kompostérov a veríme, že aj táto aktivita výrazne zníži množstvo vyprodukovaného odpadu našich domácností. 

 Publikované: 1.7.2017  

 

 

Okrem plášťa na ZŠ chceme podporiť aj kvalitu vzdelávania

kvalita_vybaveniaŠpecializované učebne pre deti na základnej škole sú ďalšou témou, ktorú sa usilujeme riešiť vo forme podpory z eurofondov. Na ZŠ by touto aktivitou malo vzniknúť niekoľko nových učební pre interaktívne vzdelávanie odborných predmetov.

Publikované: 30.6.2017    


 


Chodci majú prednosť!  Všade, ale najmä tam, kde sú chodníky už v dezolátnom stave

oprava_ciestAk nám to rozpočet bude dovoľovať, pokúsime sa zrekonštruovať chodníky, ktoré sú u nás využívané najčastejšie, a napriek tomu sú v najhoršom stave. Ide najmä o Gojdičovu ulicu, ale pozornosť budeme venovať aj chodníkom na Kukučínovej a Štúrovej ulici. 

Publikované: 30.6.2017


 


Park sa po svojej rekonštrukcii ešte neukázal v plnej kráse

Park na námestíUž druhý rok sme si dali za cieľ zkultivovať „zabudnuté“ záhony v parku, zlepšiť vzhľad trávnikov, ošetriť stromy a ešte mnoho iných aktivít, ktoré sú potrebné na to, aby bol náš park taký príjemný, ako keď bol čerstvo vybudovaný.  Veríme, že už v roku 2018 uvidíte výsledky.

Publikované: 25.6.2017

 

 

 

 Aj ulice Rázusova a Mojzesova sa dostanú vyššie v rebríčku

Rázusova ulicaOkrem spomínaných opráv ulíc a chodníkov sa usilujeme medzi väčšie priority mesta posunúť aj opravu Rázusovej a Mojzesovej ulice.

Publikované: 15.6.2017

 

 

 

 

Nový „koberec“ na Hlohovskej ceste

hlohovska_cestaNového „šatu“ sa dočkala aj Hlohovská cesta. Budeme sa usilovať o možnosti opráv jej pokračovania.

Publikované: 10.6.2017


 

  

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.