Nové zázemie pre tenis

FÁZA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A RIEŠENIA:

 • architektonická / urbanistická štúdia _ 06/2017
 • DUR – dokumentácia pre získanie územného rozhodnutia _ 06/2017
 • územné konanie _ 02/2018-04/2018
 • DSP – dokumentácia pre získanie stavebného povolenia _ 12/2017
 • stavebné konanie _ 04/2018-06/2018
 • DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby _ 09/2018
 • výber dodávateľa _ xx/2019

AUTORI:

PLURAL s.r.o.

Navrhovaný tenisový klub je situovaný v severozápadnej časti pozemku v nadväznosti na Gucmanovu ulicu, ktorá kopíruje severnú stranu parcely. Objekt sa svojim umiestnením snaží nadviazať na svoje okolie a rešpektuje uličnú čiaru zástavby. Zároveň sa stáva kontrolovaným vstupným priestorom do inak oploteného tenisového areálu. Tri vzrástle stromy nachádzajúcich sa na pozemku ostávajú zachované a vytvárajú dialóg s novým horizontálnym objektom. Súčasťou riešenia bola taktiež snaha o vzájomné prepojenie jednotlivých funkcií a kontinuitu prevádzky celého areálu. V návrhu sa počíta s odstránením nevyhovujúcich stavebných buniek, ktoré sa nachádzajú na západnej strane parcely, a s presunutím ich skladovej funkcie do nového objektu. V budúcnosti tak táto plocha môže byť využitá pre výstavbu uvažovanej tribúny k tenisovému kurtu. Nový vjazd pre potreby údržby ihriska je situovaný na juhovýchodnej strane parcely a je prístupný z existujúcej obslužnej komunikácie. Tenisový klub je jednopodlažný pavilón pravouhlého tvaru. Objekt tvorí drevená konštrukcia, do ktorej sú vložené 3 objemy. Tieto hmoty sústreďujú zázemie klubu, ktoré je eliminované na minimum a priestory medzi nimi tak ostávajú uvoľnené pre klubovňu a terasu, ktoré sa stávajú prioritou návrhu. Vstup do objektu je situovaný z terasy cez centrálnu hmotu so zázemím, kde sa okrem foyer nachádzajú šatne a hygienické zázemie pre členov klubu. Z foyer sa vchádza do presklenej klubovne, ktorá zároveň slúži ako telocvičňa pre členov klubu. Východnú stranu klubovne tvorí drevená stena, v ktorej je zakomponovaný sklad náradia a pomôcok, kuchynka a kancelária. Navrhnutá terasa je rozšírením klubovne do exteriéru a poskytuje vonkajší priestor pre spoločenské akcie klubu. Stenu so zázemím na jej západnom okraji tvoria sklady pre údržbu areálu presunuté zo súčasných stavebných buniek na pozemku, ktoré budú v budúcnosti odstránené, a letná kuchyňa. Jednoduchá geometria a usporiadanie priestoru umožňuje flexibilitu a objekt sa tak v budúcnosti dokáže prispôsobiť zmene využitia. 

SÚBORY NA STIAHNUTIE: 

Architektonická štúdia 

Vizualizácia interiér

Vizualizácia exteriér

Situácia

Pohľad severný 

Pohľad južný

Pohľad západný

Pohľad východný

1. NP

Sprievodná správa

 

FOTODOKUMENTÁCIA:

 • pôvodný stav
 • ltc areal
 • realizácia
 • po výstavbe/rekonštrukcii

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.