Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Zrealizované projekty

Čistenie vpustí

Dekoratívna grafikaV uplynulých mesiacoch Mesto Leopoldov s podporou Trnavského samosprávneho kraja zrealizovalo čistenie viac ako 30 vpustí popri miestnych komunikáciách v našom meste.

 

 

 

 

 

v susedstve MsÚ vznikLI detské jasle

Dekoratívna grafikaCieľom projektu „Vytvorenie služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v meste Leopoldov“ bol vznik nového zariadenia poskytujúceho služby sociálnej starostlivosti o deti do troch rokov. Novovzniknuté zariadenie je zamerané na poskytovanie služieb na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života obyvateľov a služieb pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa v systéme sociálnych služieb.

Viac informácií.

  

Interiérové vybavenie mestskej knižnice v Leopoldove

Dekoratívna grafika

Realizácia projektu s názvom Interiérové vybavenie mestskej knižnice v Leopoldove, vďaka ktorému mohlo mesto do knižnice zakúpiť 33 stoličiek, bola plánovaná od 01. 06. 2022 do 31. 12. 2022.

Viac  informácií.

 

 

 

Rekonštrukcia domu smútku

Dom smútkuMesto v roku 2022 zrealizovalo základnú rekonštrukciu domu smútku za 95 000 eur a plánuje vybudovať novú urnovú sekciu s rozpočtom 50 000 eur na projektovú dokumentáciu aj samotnú realizáciu. V budúcnosti sa však plánuje rozsiahla rekonštrukcia, ku ktorej je už vypracovaná aj architektonická štúdia.

Viac informácií.

 

 

 

Dvor v materskej škole

Matreská škola - dvor, model rekonštrukcie

 

V roku 2021 pribudlo vďaka dotácii z VÚC, mesta Leopoldov a financií od sponzorov v areáli materskej školy drevené prestrešenie. V roku 2022 mesto s rekonštrukciou dvora pokračovalo. Poslanci na tento projekt v rozpočte vyčlenili 35 000 eur. Projekt počítal s vybudovaním edukačnej zóny, ale aj s výmenou herných prvkov. 

Viac informácií.

 

 

Unikátna edukačná školská záhrada

Dekoratívna grafikaMiestna základná škola sa dočkala novej odpočinkovej a výučbovej záhrady, ktorá predstavuje prírodnú učebňu s edukačnými prvkami a inovatívnym priestorom na hru. Pribudla zeleň, jazierko, rôzne pohybové a výučbové prvky, vďaka ktorým vznikol unikátny priestor na prepojenie vyučovania, pobytu v prírode a pohybu. Projekt nerealizovali iba firmy, ale aj dobrovoľníci z Leopoldova.

Viac informácií.

 

 

 V budove starého úradu vznikLI priestory pre obyvateľov

Dekoratívna grafikaOkrem stavby nového úradu sa v roku 2021 realizovala aj rekonštrukcia starého úradu. Po skončení prác sa sem presťahovala mestská knižnica. Vznikla tak moderná a priestorovo „vzdušná“ knižnica s klubom pre aktivity leopoldovských organizácií a klubov.

Viac informácií.

 

 

Výstavba MSÚ a knižnice

Dekoratívna grafika

Leopoldov má takmer po storočí mestský úrad spĺňajúci všetky štandardy moderných budov súčasnosti a svojou osobitou architektúrou výrazne ovplyvňuje vizuálnu podobu mesta. Ide o jeden z troch projektov, ktoré mesto vyberalo prostredníctvom architektonickej súťaže a získal za to aj ocenenie CE.ZA.AR 2016 – Patrón architektúry.

Viac informácií.

  

  

OPRAVA VÝTLKOV A CESTY NA ŠTRKOVKU

Dekoratívna grafikaNa realizáciu opráv výtlkov v roku 2021 zastupiteľstvo vyčlenilo viac ako 70 000 eur. Opravovala sa Gojdičova a Hurbanova ulica, ktoré boli z hľadiska kvality ciest v najhoršom stave. Opravy sa dotýkali aj ďalších ulíc – Gucmanovej, Murgašovej, Nádražnej, Štúrovej a Hviezdoslavovej. Poslanci schválili aj rekonštrukciu cesty na Štrkovku vo výške viac ako 100 000 eur.

 Viac informácií.

 

 

 

Požiarna zbrojnica a sklady 

Dekoratívna grafika

Na Gucmanovej ulici v smere na ÚVTOS a ÚVV, v poli oproti parkoviska ústavu vyrástla nová požiarna zbrojnica na jar 2018. Jej priestory sú prínosom nielen pre miestny dobrovoľný hasičský zbor a jeho činnosť, ale aj pre mesto, a to vo forme doteraz absentujúcich skladových priestorov.

Viac informácií.

 

 

 

 Kompostovanie

Dekoratívna grafikaV našom meste máme možnosť separovať takmer všetky zložky odpadu. Problémová však bola práve často najobjemnejšia zložka, ktorou je biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Tento druh odpadu sme začali separovať v roku 2019. Vďaka úspešnému projektu v rámci eurofondovej výzvy na nákup kompostérov boli pre obyvateľov nášho mesta zabezpečené komostéri.

 Viac informácií.

 

 

Nová hrobová sekcia na cintoríne

Dekoratívna grafika

V novembri roka 2016 sme skolaudovali stavbu novej sekcie na novom cintoríne. Hoci ešte pracujeme na konečnom „poľnom vzhľade“, výsadbe voľných hrobových miest, už máme pozitívne ohlasy. Svedčí o tom aj váš záujem o nájmy týchto plôch a pokračovanie v začatom nápade.

 Viac informácií.

 

 

 

zateplenie základnej školy

Dekoratívna grafika

Práce na odstránení havarijného stavu fasády základnej školy začali už v roku 2016, keď bola odstránená omietka. Na jeseň roka 2017 boli ukončené práce na zatepľovaní v hodnote 186 000,- €. Mesto túto investíciu financuje z vlastného rozpočtu, ale požiadali sme aj o dotáciu vo výške 100 000,- € z ministerstvo školstva.

Viac informácií.

 

 

  

Aj odľahlejšie lokality sú prístupnejšie

Dekoratívna grafikaV roku 2016 sme zrealizovali rekonštrukciu a vybudovanie asfaltového koberca v časti na Prechodné a Cintorínsku ulicu. Veríme, že v každom období sa nám podarí zrekonštruovať aspoň časť z podobných odľahlých komunikácií a tieto cestičky tak postupne sprístupnia extravilán nášho mestečka aj pre oddychový voľnočasový turizmus.

 

 

  

 Most na trolaskoch je po sanácii

Dekoratívna grafikaPo získaní dotácie z Ministerstva kultúry SR z programu Obnov svoj dom sme zrealizovali základnú sanáciu národnej kultúrnej pamiatky – Mosta na Trolaskoch. Naším cieľom je v nasledujúcom období z finančných grantov aspoň čiastkovo realizovať aj iné obnovy národných kultúrnych pamiatok a zachovávať tak kultúrne dedičstvo.

Viac informácií.

 

  

po oprave je časť chodníka na gojdičovej ulici

Dekoratívna grafikaPopri investičných plánoch, projektoch a aktivitách väčších rozmerov nezabúdame ani na „drobné" opravy chodníkov a komunikácií. V roku 2020 sme zrekonštruovali časť chodníka na Gojdičovej ulici, ktorý je využívaný chodcami hlavne pri presune na Železničnú stanicu či autobusovú zastávku. Vyriešili sme odtokové pomery povrchových vôd, nové obrubníky, dlažbu a vstupy do rodinných domov. Zároveň pripravujeme passport miestnych komunikácií a chodníkov, aby sme vedeli účelne a koncepčne rekonštruovať ďalšie naše verejné priestory.

  

hollého uLICA

Dekoratívna grafika

V roku 2018 sme začali rekonštruovať ulicu Hollého. Pred stavebnými prácami sme zrealizovali prekládku NN vedení do zeme, čo zlepšilo celkový vzhľad cesty. Rekonštrukcia priniesla bezpečnosť a nový vzhľad podobný námestiu, ale vďaka nej sa vytvorili aj lepšie podmienky pre vsakovanie dažďovej vody.

Viac informácií.

 

 

 

NAŠA MATERSKÁ ŠKÔLKA DNES OBSIAHNE 100 DETÍ

Dekoratívna grafikaBudova zrekonštruovanej materskej školy.Demografický vývoj nielen v našom mestečku nasvedčuje „chvíľkovému“ nárastu počtu detí a náporu na budovanie nových priestorov a tried v materských školách. Štát sa rozhodol podporovať samosprávy dotáciami na nové triedy. My sme to zvládli v existujúcich priestoroch s použitím priestorov Mestskej knižnice.

 

 

  

Nový „koberec“ dostala aj Hlohovská cesta

Dekoratívna grafikaNového „šatu“ sa dočkala aj Hlohovská cesta. Budeme sa usilovať o možnosti opráv jej pokračovania. V roku 2022 by mala jej rekonštrukcia pokračovať v ďalšom úseku.

 

 

 

 

 Budova MKT prešla po šesťdesiatich rokoch rekonštrukciou

Dekoratívna grafika

Popri investičných cieľoch, ale aj podpore vzdelávania sme nezabudli ani na športovcov. Dali sme im do užívania objekt, ktorý bude reprezentovať naše mesto nielen pri regionálnych súťažiach.

Viac informácií.

 

 

 

 

chodníky na kukučínovej ulici

Dekoratívna grafika

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

rekonštrukcia telocvične

Dekoratívna grafika

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

  

Strečanského ulica

Dekoratívna grafika

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

 

nový park

Dekoratívna grafika

Na stránke sa pracuje

Publikované: 

 

 

 

 

 

Prekládka vzdušných vedení NN kukučínova a hollého

asfaltovanie ulice Rázusova

inžinierske siete moyzesova

workoutové ihrisko 

Nový park